Jsem developer

Bez ohledu na velikost a složitost jsme pro Vás partnerem nejen na beton. Naše produkty jsou nejen vysoce kvalitní, ale naší snahou je také neustálá inovace. K dodávkám betonu nabízíme související služby v oblasti dopravy, čerpání a zkušebnictví betonu. 

Ploché střechy

Každá plochá jednovrstvá střecha musí mít vrstvu, která zajistí spád povrchu a odtok vody z povrchu. Tento spád lze zabezpečit několika typy materiálů. Mohou to být spádové polystyrénové klíny, beton s vylehčeným kamenivem, nebo cementová pěna Poriment. Spádové klíny z polystyrénu mají výhodu v nižším součiniteli tepelného odporu než mají ostatní uvedené materiály, nevýhoda je ale ve výrazně vyšší ceně a pracnosti. Nevýhodou lehčeného betonu je jeho vysoká cena a problematické ukládání. Lehčený beton se musí ukládat klasickou velkou betonpumpou, což je jednak nákladné, a hlavně vzhledem k vysokým čerpacím výškám i problematické. Výhodou je vysoká pevnost, čehož je ale dosaženo na úkor objemové hmotnosti (je těžší) a tepelných charakteristik.

Levněji a jednoduše

Cementové pěny Poriment sice nemají tak nízký součinitel tepelné vodivosti jako polystyrén, jsou však výrazně levnější a jejich ukládka je jednodušší. Postačí malé šnekové čerpadlo na potěry a gumové hadice se dají bez problémů vést již téměř dokončeným interiérem nebo po fasádě. Na střeše se vodícími latěmi nebo provázky pouze vytyčí spády a materiál se do potřebných ploch srovná buď latí nebo houpací tyčí.

PS, nebo WS?

Rozhodnutí, který konkrétní typ Porimentu použijeme, závisí na požadavcích, jež jsou kladeny na spádovou vrstvu. Zejména je nutné dopředu specifikovat způsob uchycení izolací, položených na spádové vrstvě. Pokud budou izolace přitavené ke spádové vrstvě a budou ještě přitížené dalšími vrstvami, můžeme použít základní typ cementové pěny s polystyrénem Poriment PS. Jestliže se izolace mají kotvit do spádové vrstvy, dá se použít Poriment WS. Je třeba ale dopředu ověřit kompatibilita Porimentu WS s konkrétní kotvou.

Dalším parametrem výběru typu Porimentu je objemová hmotnost a na ní závislý součinitel tepelné vodivosti λ. Nejnižší objemovou hmotnost a součinitel tepelné vodivosti má Poriment PS.

Z hlediska aplikace je důležitá i hodnota maximálního spádu a výška najednou betonované vrstvy. Porimentu PS drží maximálně do spádu 8 % při tloušťce vrstvy 30 cm. Poriment bez příměsi polystyrénu (WS) se musí ukládat po menších vrstvách a drží maximálně do spádu čtyř procent.

Základy a nosné konstrukce

Základové desky

Základové desky jsou exponované konstrukce, které přenášejí tíhu celé stavby do podloží. Často bývají značně vyztuženy, protože podloží bývá nerovnoměrně nebo málo únosné a deska jako základ již není opravitelná. Vybetonování hustě vyztužené desky je náročné na čas, pracovní sílu a z toho plynoucí výslednou kvalitu. Nejlepším řešením vlastní betonáže je použití lehce zpracovatelného nebo samozhutnitelného betonu Easycrete®, který dokonale vyplní všechny prostory v bednění a ideálně “obteče” výztuž. Easycrete® nevyžaduje náročné hutnění, mnohdy postačí pouze “srovnání” povrchu “pohoupáním” tyčí kruhového průřezu

Stěny, sloupy

Často jsou požadovány svislé konstrukce (stěny, sloupy) s dokonalým povrchem (pohledový beton) či z důvodů konstrukčních velmi štíhlé. To vyžaduje dokonalé bednění a vysoký stupeň vyztužení.

Vysoké náklady a úsilí při přípravě by mohlo být promarněno použitím nevhodného betonu a technologie jeho ukládání do konstrukce. V takovýchto případech je řešením použití samozhutnitelného Easycrete® SV, který zajistí dokonalé probetonování konstrukce a výsledný povrch po odbednění je v kvalitě pohledového betonu.

Stropy, rampy

Prostorově rozsáhlé a tvarově náročné vodorovné konstrukce, například stropy a nájezdové rampy garážovacích domů, je často třeba betonovat v jednom pracovním záběru. Velké objemy betonu se jistě snáze a rychleji uloží při použití Easycrete®, který rovněž zaručí přijatelnou kvalitu povrchu, který není nutno následně opatřovat nátěry nebo stěrkovými hmotami.

 

Výplně

Především při rekonstrukci starších objektů se v konstrukcích vyskytují hluché prostory, které byly vyplněné zásypy. Jedná se zejména o rekonstrukci kleneb, polospalných dřevěných stropů atd. Tyto starší konstrukce většinou potřebujeme odlehčit a zpevnit. Většinou toho dosáhneme odstraněním starého nesoudržného násypu a jeho nahrazením cementovou litou pěnou s polystyrénem Porimentem P. U rekonstrukcí dřevěných stropů nebo u konstrukcí, kde hrozí protečení cementového mléka z Porimentu, je třeba vrstvu Porimentu oddělit od zbytku konstrukce separační vrstvou, která zamezí úniku vody, nebo cementového mléka.

U novostaveb se výplně týkají hlavně hluchých prostorů vzniklých vlivem statického řešení, dutých prostorů okolo odpadních trub nebo spádových výplňových vrstev pod hydroizolace na podzemních objektech (podzemní cesty, garáže atd.). V prvních dvou případech se použije cementová pěna s polystyrénem Poriment P stejně jako v případě rekonstrukcí. V případě spádových výplňových vrstev na podzemních objektech je vhodný Poriment PS.

Související sekce