Jsem stavebník rodinného domu

Chcete postavit rodinný dům na pevných základech? Hledáte nejlepší složení podlahy pro podlahové vytápění? Nebo se chystáte na rekonstrukci podlah, půdy, koupelny a ostatních místností? Níže uveřejněné články Vám určitě poradí.

Rekonstrukce starých podlah, půdní vestavby, Kvalitní základová deska pro váš rodinný dům

Rekonstrukce starých podlah, půdní vestavby

Máte-li v úmyslu vybudovat ve vašem domě podlahové topení, nevyhnete se rekonstrukci stávajících podlah. Pokud použijete betonovou mazaninu, musíte uvažovat s tloušťkou 6 až 8 centimetrům. V důsledku toho dojde ke zvýšení celkové výšky podlahy a ke snížení světlé výšky místností, nemluvě o nutnosti úpravy dveří a jejich zárubní. U půdních vestaveb bývá navíc problém u starých trámových stropů, protože použitím betonových podlah dojde k většímu zatížení nosné konstrukce. Právě v takovém případě bude výhodné přizvat na pomoc Anhyment. V takovém případě stačí tloušťka potěru nad trubkou podlahového topení pouze 35 mm. A právě díky menší vrstvě bude také menší zatížení stropních konstrukcí.
V každém případě však doporučujeme možnost užití Anhymentu pro rekonstrukce konzultovat s vaším projektantem, případně statikem.

Při půdní vestavbě – rekonstrukci v obytných domech, zejména ve starší městské zástavbě, bývá často problém doprava materiálů do nejvyšších pater, u jiných podlahových směsí je nezbytné řešit úřední povolení k záboru veřejného prostranství pro umístění nutné výrobní technologie popřípadě je materiál vynášen do pater v pytlích a sousedy obtěžuje hluk a pohyb na schodištích.

Výrobní technologie litých podlahovým směsí Anhyment tento problém efektivně řeší. Není nutné zajistit zábor prostranství, materiál je na místo stavby dopravován v požadovaném čase autodomíchávačem a pomocí motorového čerpadla během několika hodin načerpán na místo půdní vestavby. Přitom není nutné umístění čerpadla přímo u místa stavby – Anhyment lze čerpat až na vzdálenost větší než 100 metrů.

Při rekonstrukcích podlah v patře či u půdních vestaveb je důležité vzít v potaz i nutnost akustické izolace podlah pro zachování kročejové neprůzvučnosti.

Zejména při půdních rekonstrukcích v bytových domech je při posuzování akustických vlastností podlahy nutné vycházet z celého souvrství podlahy a stropu, kdy je pro kročejovou neprůzvučnost směrodatná pružná mezivrstva a pro vzduchovou neprůzvučnost plošná hmotnost celé konstrukce. Jestliže chceme zaručit dostatečnou kročejovou neprůzvučnost, je nutné oddělit vrstvu potěru od nosné konstrukce a od stěn pružnou vložkou dostatečné tloušťky. Takto vzniklému souvrství říkáme těžká plovoucí podlaha. Jako pružnou vložku lze použít polyetylénový pás, minerální vlnu nebo kročejový polystyrén, přičemž mocnost vrstvy závisí na dynamické tuhosti materiálu. Jako nejvhodnější materiál pro tyto vrstvy se jeví polyetylénový pás, kdy ve většině případů postačuje vrstva pouhých 5 mm.

litým potěrům Anhyment je na toto téma zpracována Akustická studie v ateliéru stavební fyziky, a to pro pět nejčastěji používaných souvrství, tři typy pružných vložek a pro čtyři typy stropů. Ve výsledku se tedy jedná o 60 nejčastějších kombinací. Tuto studii si pro svého projektanta můžete vyžádat při osobní schůzce u našich obchodníků.

 

Kvalitní základová deska pro váš rodinný dům

Při stavbě rodinného domu se nejčastěji pro založení objektu používá základový pas. Na první pohled je to nejjednodušší konstrukce. Stačí pouze vybagrovat správně tvar základu do podloží a následně do něj provést betonáž. Často však dojde k časové prodlevě a do výkopu se sesunou stěny či při betonáži dojde k opakovanému přerušování prací, což má za následek špatné navázání nebo nenavázání jednotlivých částí pasu. Základové pasy nebývají zpravidla vyztužené, a tak je mohou rovněž přerušit trhliny.

Konečným důsledkem bývá nehomogenní konstrukce základů, která vede k nerovnoměrnému sedání objektu, což s sebou nese nepříjemné popraskání nosného i nenosného zdiva, které pak trvá po celou dobu životnosti objektu.

Kompaktní a vyztužená

Všechna tato negativa lze jednoduše eliminovat, když pro kompaktní základovou desku použijete beton Easycrete F  nebo Easycrete SF. Ten se totiž navíc může vyztužit ocelovými vlákny-drátky (dávka cca 30 kg/m3). Základová pláň se urovná do požadované nivelety, osadí a zafixují se prostupy (voda, el. proud a odpady), položí se podkladní folie a obední se obvod základové desky. Zhruba tři potřebné autodomíchávače Easycrete® s ocelovými drátky jsou bez větší námahy schopni uložit dva pracovníci asi za polovinu pracovní směny. Výhodou tohoto postupu je značná úspora času, efektivita, kvalita (kompaktní únosný základ) a především dům bez trhlin.

Betonáž základů lehce zhutnitelným betonem Easycrete®

Snadná a rychlá realizace lité podlahy v rodinném domě

Krásu podlahy obvykle posuzujeme jen podle položené krytiny, kterou ve výsledku vidíme. Aby však byla dokonalá i tato vrchní nášlapná vrstva, je třeba vybrat i kvalitní základ pro její pokládku. Perfektně rovných podlahových ploch s vynikající pevností lze během pár hodin dosáhnout realizací litých podlah. Ty jsou v současné době jedním z nejpoužívanějších řešení podlahových konstrukcí. 

Pro lité podlahy se využívají dva typy směsí: anhydritový nebo cementový potěr. Skupina Českomoravský beton nabízí tyto materiály pod obchodními značkami ANHYMENT® a CEMFLOW®. Obě řešení přitom spojuje snadná a rychlá realizace podlahové plochy. Za jeden den je možné nalít plochu až 1000 m2, u anhydritové podlahy dokonce až 1500 m2. Hotová podlaha je po 24 – 48 hodinách pochozí, už po 4 – 5 dnech ji lze zatížit lehkým stavebním provozem. Oba typy směsí vynikají vysokou tekutostí a absencí pórů, takže dokonale vyplní veškeré prostory mezi trubkami či kabely podlahového topení. Díky tomu podlaha lépe akumuluje teplo a podlahové topení se snadněji reguluje, čímž lze značně ušetřit náklady na vytápění. Předností anhydritového potěru ANHYMENT je dosažení vysoké pevnosti a odolnosti vůči deformacím a možnost snížení podlahové vrstvy až na 3,5 cm nad rozvody podlahového topení, takže pak dochází k rychlejšímu průchodu tepla konstrukcí. Vrstva cementového potěru zase oproti potěru anhydritovému rychleji vysychá, proto se CEMFLOW používá při realizaci podlah v dřevostavbách. Cementový potěr se hodí i pro rekonstrukce a pro prostory s vyšší vlhkostí, jako je historická zástavba, garáže, sklepy apod.

Následující fotoreportáž zachycuje pokládku lité podlahy o ploše cca 120 m² s využitím cementového litého potěru CEMFLOW v rodinném domě, včetně praktických rad a tipů na správné provedení lité podlahy.

1)  Příprava podlahové konstrukce

 

 Na nosné podkladové konstrukci s realizovanými rozvody vyplníme mezery mezi jednotlivými kabely a trubkami polystyrenem (EPS 100), případně cementovou litou pěnou PORIMENT z nabídky skupiny Českomoravský beton. Tepelnou izolaci z deskového pěnového polystyrenu (EPS 100) v tloušťce dle požadavků na tepelný odpor umístíme nad rozvody. Obvykle se síla izolační vrstvy pohybuje v rozmezí 10 – 20 cm. Tepelná, případně kročejová, izolace se překryje tzv. separační vrstvou nebo, v případě podlahového vytápění, se na ni uloží tzv. systémové desky, případně odrazová folie či jiný podklad. Po obvodu se na zdi upevní dilatační pás z pěnového polyethylenu. Tato obvodová dilatace se pro cementový potěr na plochy s podlahovým vytápěním zpravidla provádí v tloušťce 10 – 15 mm.

2) Příprava prostor s podlahovým topením k lití potěru

 

Systémová deska je nejčastěji k vidění v tzv. nopovém provedení, čili v provedení se „špunty“. Ty usnadňují montáž trubek podlahového topení, pomáhají totiž dodržet přesné rozteče mezi trubkami. Trubky tak lze montovat jen v daných roztečích, nejčastěji 100 mm – 150 mm.

3) Nastavení výšky litého potěru

Výšková úroveň tzv. trojnožek, do jejichž úrovně se potěr později nalévá, se nastaví pomocí hadicové vodováhy nebo laseru. Toto nastavení zajišťuje dokonalou rovinu a rovnoměrnou výškovou úroveň v celé ploše podlahy. Trojnožky se umisťují zpravidla v roztečích 2 m. Také je možné výšku potěru určovat během lití pomocí přenosného stavebního laseru a odrazové tyče.

4) Prostor připravený pro pokládku lité podlahy

 

Takto vypadá místnost připravená pro pokládku lité podlahy. Výšku, do jaké se potěr lije, nastavený trojnožkami, volíme podle vlastností litého potěru (pevnostní třída v tlaku a v tahu za ohybu), v případě plovoucích potěrů i podle tloušťky a stlačitelnosti izolační vrstvy pod litou podlahou (tepelná izolace a kročejová izolace) a na základě požadavku na celkovou únosnost, resp. zatížení, podlahové konstrukce.

Tip: Minimální tloušťku podlahy z cementového litého potěru CEMFLOW pomůže navrhnout „Kalkulátor tloušťky litého potěru“.

5) Příjezd speciální techniky na stavbu

 

Litý potěry CEMFLOW se vyrábí na betonárnách a na stavbu se dopravuje v čerstvém stavu autodomíchávačem. Využití autodomíchávače oproti mobilnímu silu je výhodné, protože autodomíchávač není nenáročný na místo (nepotřebuje manipulační prostor pro plnění a zdvih sila, pouze přístupovou cestu) a nevyžaduje připojení ke zdroji vody ani elektřiny. Na stavbě navíc nezůstává žádný odpad. Do velkého autodomíchávače se vejde až 7 m3 samonivelačního potěru.

6) Zkouška rozlivu

 

Před litím směsi do konstrukce se kontroluje konzistence směsi rozlivem. Zkoušku konzistence rozlitím provádí při přejímce zpracovatel směsi, tj. realizační firma. Na požádání ji může provést obsluha výrobcem dodaného čerpadla nebo jiný zástupce výrobce směsi. Měřením konzistence materiálu při přejímce kontroluje zpracovatel deklarovanou kvalitu potěru. Konzistence cementového potěru se měří na navlhčené a setřené rozlivové desce pomocí maltového kužílku (Haegermannův kužel – dle ČSN EN 1015-3), anhydritové potěry se testují na suché desce. Konzistenci lze upravit i na stavbě na přání zákazníka.

Optimální rozliv cementové lité směsi se pohybuje na úrovni 22–26 cm pro tloušťku potěru do 8 cm a 20–24 cm pro tloušťku nad 8 cm. Maximální povolený rozliv litého cementového potěru je 28 cm.

7) Čerpání lité směsi na stavbě z autodomíchávače

 

Do konstrukce se litá směs cementového potěru dopravuje mobilními pístovými čerpadly přes násypku autodomíchávače gumovými hadicemi o průměru licí hadice 50 mm. Maximální dopravní vzdálenost pístovým čerpadlem činí 150 m vodorovně nebo 30 m svisle.

8) Aplikace litého potěru

 

Aby se dosáhlo rovnoměrného rozmístění směsi, ukládá se litý potěr postupným naléváním kývavým pohybem z hadic na nenasákavý podklad, a to až do výše vyznačené trojnožkami.

9) Litý potěr před nivelací

 

Směs se lije vždy tak, aby se zamezilo jejímu vniknutí pod separační vrstvu. Hodnoty teplot vnějšího prostředí i prostředí stavby při ukládce a 3 dny po uložení se musí pohybovat mezi hodnotami +5 °C a +25 °C.

10) Hutnění - hrubé urovnání lité směsi

 

 Nalitá plocha se pomocí speciálních nivelačních hrazd zpracovává tzv. vlněním. Účelem vlnění je usnadnění rozlití a zatečení směsi do všech míst a dutin, například v rozích, pod podlahovým topením apod., a dále odvzdušnění nalité směsi v celé její tloušťce. Plocha se nejprve rozvlní v jednom směru, při tomto „prvním vlnění“ je nutné s hrazdou pracovat větší silou a ponořovat tyč do celé tloušťky uložené vrstvy – až na podklad.

11) Nivelace -  urovnání povrchu lité směsi  

 

 Následně se plocha rozvlní ve druhém, kolmém směru. Při tomto druhém vlnění se hrazda ponořuje zhruba do poloviny tloušťky uložené vrstvy, tedy o něco jemněji. Vlnění se musí provádět bezprostředně po nalití plochy (uložení), dokud je směs maximálně zpracovatelná. Touto cestou dochází k zahlazení nerovností na povrchu potěru.

12) Ošetřování

  

Kvalitní a důkladné ošetřování litého potěru může významně ovlivnit jeho konečné vlastnosti, ale i rychlost jejich dosažení. Pro omezení smrštění z vysychání a vzniku trhlin je u cementových potěrů nutné ihned po znivelování jejich povrch ošetřit ochranným postřikem, který je součástí dodávky lité směsi. Průměrné dávkování postřiku je 0,1 l/m2. Konkrétní dávkování, případně vynechání, závisí na podmínkách v místě ukládky, zejména na rychlosti vysychání potěru. Potěr je třeba první tři dny po položení chránit před průvanem i přímým slunečním zářením a prudkou změnou teplot.

13) Hotový povrch podlahy po zpracování do požadované roviny

 

Litá podlaha je pochozí po 24-48 hodinách po ukončení pokládky, částečně zatížitelná po cca 3 dnech (při teplotách 15–20 °C). V případě, že na litou podlahu bude pokládána lepená nášlapná vrstva, je třeba povrch potěru ještě přebrousit a zkontrolovat zbytkovou vlhkost potěru. Před pokládkou na vytápěné potěry se musí provést nátopová zkouška systému, který je popsána v technických listech potěrů.

Litý potěry CEMFLOW se vyrábí v betonárnách skupiny Českomoravský beton s plně automatizovaným systémem řízení dle speciální a ověřené receptury.

Podlahové topení

Podlahové vytápění je v principu velkoplošný zdroj sálavého tepla s rovnoměrným rozdělením teploty po celé ploše vytápěné místnosti. Teplo vycházející z podlahy je pro lidské tělo přirozenější a příjemnější. Teplotní spád (rozdíl teplot mezi stropem a podlahou) je menší (obvykle kolem 3º). Pocit tepelného komfortu je navíc dosažen při teplotách o něco nižších než u konvenčních topných systémů. Díky tomu může být podlahové vytápění v provozních nákladech o něco úspornější než klasické radiátory. Podlahové vytápění také snižuje pohyb prachu v místnosti (je zde minimální rozdíl mezi teplotou podlahy a vzduchu) a tak je vhodné například pro alergiky.

Konstrukce podlahy

Výsledné vlastnosti podlahového vytápění vedle výběru vhodného topného systému ovlivňuje další faktor a tím je konstrukce celé podlahy, kterou tvoří:

 • Finální nášlapná vrstva, tedy povrch, který vidíme a se kterým přicházíme do kontaktu (dlažba, laminátové podlahy, koberce…). Použitá nášlapná vrstva má vliv na účinnost podlahového topení v závislosti na jejím přenosu tepla (z tohoto hlediska je ideální například dlažba, ale vhodné jsou i dřevěné a laminátové krytiny).
 • Tzv. roznášecí vrstva s úlohou rozložit zatížení podlahy na větší plochu. V této vrstvě jsou uloženy kabely podlahového topení a právě tato vrstva nejvíce ovlivňuje jedinou negativní vlastnost systému – pomalý náběh počáteční provozní teploty a větší tepelnou setrvačnost. Čím je tato vrstva nižší, tím rychleji reaguje na vaše teplotní požadavky. Dříve často používané cementové mazaniny tento problém neřeší – proto se stále častěji používají lité anhydritové (sádrové) potěry jako je Anhyment, které redukují výšku roznášecí vrstvy, a to při větší pevnosti a menší smrštitelnosti podlahy.
 • Izolační vrstva, která zabraňuje úniku tepla do základů, ve stropech zároveň slouží jako částečná zvuková izolace proti kročejovému hluku. Tloušťka této vrstvy a použitý materiál ovlivňuje i tloušťku roznášecí vrstvy z hlediska požadovaných pevností podlahy.

Při rozhodování o podlahovém vytápění je proto důležité věnovat pozornost nejen výběru vlastního systému podlahové topení, ale i roznášecí vrstvy a tepelných izolací.

Konvenční potěr

Anhydritový potěr

Konvenční cementový potěr vytváří množství jemných pórů, které způsobují ztráty tepelné energie při průchodu trubkou podlahového topení. Vrstva potěru nad podlahovým topením musí být vyšší, dochází tak ke zbytečnému prohřívání většího objemu materiálu. Doba potřebná k prohřátí podlahové vrstvy cementového potěru a dosažení optimální tepelné pohody je cca 3–4 hodiny. Moderní anhydritový potěr Anhyment obtéká dokonale a bez pórů trubky podlahového topení, dochází tak rychlejšímu průchodu tepla trubkou bez větší ztráty tepelné energie. Anhyment umožňuje snížení podlahové vrstvy s velmi účinným přenosem tepla a rychlou reakcí na teplotní změny. Doba potřebná k prohřátí podlahové vrstvy Anhymentu je přibližně dvě hodiny.

 

Litý potěr Anhyment – výhody pro podlahové topení

 • Lze jej použít pro zalití kabelů jak teplovodního, tak i elektrického podlahového vytápění
 • Vhodný jak pro topné kabely v systémových deskách, tak i pro kabely ukládané ve vodících lištách
 • Lze na něj pokládat prakticky všechny druhy nášlapných vrstev – krytin, které jsou vhodné pro použití s podlahovým topením – PVC, linoleum, guma, parkety, plovoucí laminátové podlahy, keramické dlaždice, mramor, přírodní kamenivo, povlakové kryty z textilií
 • Vysoká pevnost a nižší hmotnost Anhymentu oproti cementovým potěrům umožňuje realizaci vyšších tepelněizolačních vrstev
 • Již po sedmi dnech od nalití lze začít s vytápěním

 

Hlavní zásady, aneb jak na to?

 • Zásadně nejsou vhodné izolační vrstvy se stlačitelností větší než pět milimetrů
 • Výška litého potěru Anhyment nad horním lícem trubky topení musí být minimálně 3,5 cm při zatížení vytápěné podlahy do 150 kg/m2
 • Celková tloušťka potěru závisí na poloze trubek podlahového vytápění
 • Trubky podlahového vytápění ukládané ve vodících lištách se zalévají ve dvou krocích, nejdříve vrstva do výšky trubek, v dalším kroku min. 3,5 cm silná vrstva nad trubkami
 • Trubky podlahového topení na systémových deskách se pokládají jen jednou vrstvou
 • S vytápěním podlah můžete začít po sedmi dnech od pokládky potěru, počáteční teplota nesmí být vyšší než 25 ºC, teplota se smí zvyšovat maximálně o 5 ºC denně a nesmí být nikdy během vysychání podlah vyšší než 50 ºC
 • Zda je podlaha dostatečně vyschlá, můžete zjistit položením PE folie 50×50 cm, kterou na okrajích přilepíte lepící páskou k podlaze. Pokud během 24 hodin pod folií zkondenzuje voda, není podlaha dostatečně vyschlá
 • V zásadě lze říci, že lité podlahy Anhyment o tloušťce 40 mm vysychají asi čtyři týdny – každých 10 mm tloušťky potěru však již vysychá další dva týdny. Dobu vysychání ovlivňuje větrání, temperování a vzdušná vlhkost.
 • Zbytková vlhkost se doporučuje měřit CM testerem přesně vypálením a zvážením
 • Zbytková vlhkost pro pokládku pár nepropouštějících krytin (dlažba apod.) je maximálně 0,5 %, u krytin propouštějících páru (koberce) lze pokládat při zbytkové vlhkosti 1 %

Související sekce