Jsem realizační firma

Potřebujete spolehlivého dodavatele betonu? Hledáte produkty, které usnadní Vaší práci? Vyrábíme nejen kvalitní beton do základů, ale i lité potěry pro podlahy, cementové pěny, malty pro zdění a omítání, barevné betony a další materiály pro komplexní řešení.

Základy a nosné konstrukce

Základové desky

Základové desky jsou exponované konstrukce, které přenášejí tíhu celé stavby do podloží. Často bývají značně vyztuženy, protože podloží bývá nerovnoměrně nebo málo únosné a deska jako základ již není opravitelná. Vybetonování hustě vyztužené desky je náročné na čas, pracovní sílu a z toho plynoucí výslednou kvalitu. Nejlepším řešením vlastní betonáže je použití lehce zpracovatelného nebo samozhutnitelného betonu Easycrete®, který dokonale vyplní všechny prostory v bednění a ideálně “obteče” výztuž. Easycrete® nevyžaduje náročné hutnění, mnohdy postačí pouze “srovnání” povrchu “pohoupáním” tyčí kruhového průřezu

Stěny, sloupy

Často jsou požadovány svislé konstrukce (stěny, sloupy) s dokonalým povrchem (pohledový beton) či z důvodů konstrukčních velmi štíhlé. To vyžaduje dokonalé bednění a vysoký stupeň vyztužení.

Vysoké náklady a úsilí při přípravě by mohlo být promarněno použitím nevhodného betonu a technologie jeho ukládání do konstrukce. V takovýchto případech je řešením použití samozhutnitelného Easycrete® SV, který zajistí dokonalé probetonování konstrukce a výsledný povrch po odbednění je v kvalitě pohledového betonu.

Stropy, rampy

Prostorově rozsáhlé a tvarově náročné vodorovné konstrukce, například stropy a nájezdové rampy garážovacích domů, je často třeba betonovat v jednom pracovním záběru. Velké objemy betonu se jistě snáze a rychleji uloží při použití Easycrete®, který rovněž zaručí přijatelnou kvalitu povrchu, který není nutno následně opatřovat nátěry nebo stěrkovými hmotami.

 

Zdění

U většiny staveb se alespoň část konstrukce zdí ze stavebních prvků,pro je potřeba kvalitní malta. Maltu, směs písku, pojiva, vody a přísad, je možné vyrábět různými způsoby.

Snad už jen u domků stavěných svépomocí se malta míchá z dovezených surovin přímo na stavbě. Malta vyrobená tímto způsobem nemá žádné zaručené charakteristiky, materiály pro výrobu se musí někde skladovat a chránit před povětrnostními vlivy. Pro výrobu je potřeba pracovník k míchacímu zařízení, přípojky vody a elektřiny.

Naopak čerstvá malta přivezená autodomíchávačem na stavbu je rovnou připravená ke zpracování. Na stavbě se skladuje v plastových vanách o obsahu 200 litrů, které se po stavbě rozvezou jednotlivým pracovním četám. Zdící malty mají dobu zpracovatelnosti minimálně 36 hodin. Není třeba žádný stálý zábor stavební plochy, přípojky elektřiny ani vody. Pro zdění platí následující základní pravidla.

Zdění

  • Čerstvé malty jsou určeny pro zdění běžných zdících prvků ze savých materiálů, například cihel, cihelných bloků (i děrovaných), plynosilikátových tvárnic, betonových bloků z lehčeného kameniva (např. z keramzitu) apod. U čerstvých malt je totiž za účelem prodloužení zpracovatelnosti přidávána zpomalovací přísada, která přestává účinkovat v momentě kontaktu malty se savým materiálem.
  • Nejsou proto vhodné pro zdění nesavých zdících materiálů – například skleněných tvárnic, dále pro zdění sádrových prvků a pro spojování velkorozměrových prvků (panelů). Třídu malty je nutno volit v souladu s požadavky projektové dokumentace. Teplota okolí i podkladu pro použití čerstvé zdící malty musí být vyšší než +5 ºC.

Podlahy

Zásady návrhu podlahového souvrství

Podlaha je souhrn podlahových vrstev uložených na nosném podkladu (strop, základová deska), jehož účelem je zkvalitnění povrchu podkladu pro nerušený provoz v daných podmínkách. Jedná se o velice důležitou část stavby, na kterou jsou kladeny vysoké nároky ohledně kvality a vlastností. Kromě přenášení zatížení do nosného podkladu jsou na podlahu kladeny požadavky týkající se zabezpečení tepelné a akustické pohody a v neposlední řadě také nároky na rychlost a nenáročnost ukládky. Pro zajištění kročejového útlumu se provádí tzv. těžká plovoucí podlaha.

Nejčastěji se těžká plovoucí podlaha skládá z vyrovnávací a tepelně izolační vrstvy, z pružné mezivrstvy, ze separační vrstvy, z roznášecí vrstvy a z nášlapné vrstvy.

 Vyrovnání podkladu

Vyrovnání podkladu je nutné zejména u rekonstrukcí (např. u klenbových stropů nebo při nahrazování zásypů u dřevěných stropů), ale i u novostaveb, kde je většina rozvodů (elektřiny, topení atd.) vedena po stropní konstrukci. Pro tento účel se využívá PORIMENT P a PORIMENT W. Tepelně izolační vrstava se většinou provádí spolu s vyrovnávací vrstvou.

Pružná mezivrstva

Podstatou těžké plovoucí podlahy a zajištění kročejového útlumu je pružné oddělení roznášecí vrstvy (například litého potěru) a navazující nášlapné vrstvy (například dlažby) od zbytku konstrukce (podkladní vrstvy, prostupy, sloupy stěny atd.) pružnou mezivrstvou. Pro pružné mezivrstvy jsou nejčastěji používané napěněné polyetylénové pásy nebo desky kročejového polystyrénu. Minimální potřebná tloušťka je daná akustickým posudkem. Některé posouzené varianty a zásady pro návrh najdete v příkladech podlahových souvrství nebo v podkladech pro navrhování podlahových souvrství z hlediska akustiky.

Separační vrstva

Separační vrstva zabraňuje proniknutí potěru nebo cementového mléka mezi jednotlivé části pružné mezivrstvy a vzniku akustických mostů. Dále zabraňuje přenášení objemových změn z podkladu do roznášecí vrstvy a opačně a tím tvorbě trhlin. Separační vrstva je tvořena například voskovaným papírem, PE fólií apod.

Roznášecí vrstva

Roznášecí vrstva, tvořená nejčastěji litým potěrem, má za úkol roznesení bodového užitného zatížení na zatížení plošné. Další neméně důležitou funkcí je vytvoření rovného a soudržného podkladu pod nášlapnou vrstvu. Pro tuto vrstvu se využívá Anhyment.

Podlahové topení

Optimálním řešením pro vytápěné podlahy je použití právě anhydritových litých potěrů Anhyment, kdy výška podlahové vrstvy nad trubkami podlahového topení může být snížena už na 3,5 cm.
Volbou Anhymentu tak lze nevýhody podlahového topení částečně eliminovat. Nezanedbatelnou výhodou tohoto řešení jsou spolu s nižší vrstvou podlahy i nižší náklady na topné energie. Podlahu není nutno dále vyztužovat, díky samonivelačním vlastnostem Anhymentu lze dosáhnout téměř ideální rovinatosti. Podlahové topení se realizuje v rámci roznášecí vrstvy.

Související sekce