Ochrana osobních údajů

Společnost Českomoravský beton, a. s. bere ochranu vašich osobních údajů velmi vážně a přísně dodržuje právní předpisy o ochraně osobních údajů.

Veškeré nakládání s osobními údaji na www.transportbeton.cz se řídí obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) a právními předpisy platnými na území ČR a Slovenska.

Českomoravský beton, a. s. (provozovatel těchto stránek) a ostatní společnosti ze skupiny Heidelberg Materials jsou správci a současně zpracovateli osobních údajů ve smyslu GDPR. Tyto stránky obsahují platné identifikační údaje provozovatele internetové prezentace a aktualizovaný seznam kontaktů pro styk se zákazníky.

Níže naleznete podrobnější informace o zpracování osobních údajů. 


INFORMACE PRO SMLUVNÍ PARTNERY

PRO SMLUVNÍ PARTNERY z ČR

 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO SMLUVNÍ PARTNERY

 

 1. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jedním z cílů nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení“) je docílit vyšší ochrany osobních údajů subjektů údajů a dát jim možnost získat kdykoli plnohodnotnou informaci o zpracování jejich osobních údajů, případně se bránit proti jejich nesprávnému zpracování či zneužití (právo na přístup ke svým osobním údajům na základě zásady transparentnosti).  Mezi tyto subjekty patří taktéž naši smluvní partneři.

Společnosti ve skupině Českomoravský beton, a. s. v České republice, tedy společnosti

 • Českomoravský beton, a.s. (se sídlem Beroun-Město 660, 266 01 Beroun, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7924, IČO:49551272)
 • BETOTECH, s.r.o. (se sídlem Beroun 660, 266 01 Beroun, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 46702, IČO:25066153)
 • TBG Východní Čechy s.r.o. (se sídlem Kalná Voda 77, 542 23 Mladé Buky, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 9770, IČO: 64793303);
 • TBG BETONMIX a.s. (se sídlem Jihlavská 51, 642 00 Brno – Bosonohy, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1029, IČO:48530794)
 • TBG Klatovy s.r.o. (se sídlem Beroun-Město 660, 266 01 Beroun, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 73292, IČO:26135060)
 • TBG Louny s.r.o. (se sídlem Průmyslová 2724, 440 01 Louny, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 10259, IČO:64651819)
 • TBG METROSTAV s.r.o. (se sídlem Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 - Libeň, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 39147, IČO:63992990)
 • TBG Plzeň Transportbeton s.r.o. (se sídlem Beroun-Město 660, 266 01 Beroun, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 44668, IČO:62968432)
 • TBG PKS a.s. (se sídlem Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou 1, 591 01 Žďár nad Sázavou, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5339, IČO:28261976)
 • TBG PODIVÍN s.r.o. (se sídlem Jihlavská 709/51, Bosonohy, 642 00 Brno, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 113054, IČO: 08314578);
 • TBG Pražské malty, s.r.o. (se sídlem Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 – Libeň, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 71330, IČO:25799380)
 • TBG SEVEROZÁPADNÍ ČECHY, s.r.o. (se sídlem Na Moráni 5458, 430 01 Chomutov, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 8759, IČO:62741276)
 • TBG SWIETELSKY s.r.o. (Betonárna U hada, Branišovská par. č. 1974/11, České Budějovice 370 05 zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 14831, IČO:26114691)
 • TBG VYSOČINA s.r.o. (se sídlem Žďárského 200, 674 01 Kožichovice, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 25160, IČO: 25325931);
 • Pražské betonpumpy a doprava s.r.o. (se sídlem Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 - Libeň, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 79590, IČO:26205424)
 • TBG BETONPUMPY MORAVA s.r.o. (se sídlem Jihlavská 51, 642 00 Brno, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Brně, oddíl C, vložka 39304, IČO:26240378)
 • BURKO, nákladní doprava, výroba betonových směsí, s.r.o. (se sídlem Pražská 285, 342 01 Sušice II, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 2467, IČO:45353191)
 • TBG Slovensko, a.s. (se sídlem Bratislavská 83, 902 01 Pezinok, zapsána v obchodním rejstříku vedeném okresním soudem Bratislava I, odd. Sa, Vložka č. 3828/B, IČO:36 283 801)

 

(dále jen „Společnost“ či „Společnosti“)

respektují práva na ochranu osobních údajů a na soukromí. Účelem tohoto sdělení je proto předání souhrnné informace smluvním partnerům shora označených Společností o zpracování jejich osobních údajů, resp. o zpracování osobních údajů jejich zaměstnanců ze strany Společností. 

 1. KATEGORIE ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Každá Společnost zpracovává takové osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádnou realizaci její podnikatelské činnosti, tedy pro výrobu a prodej stavebních materiálů či pro poskytování služeb, včetně zajišťování nákupu zboží a služeb, uzavírání a plnění smluv, tj. informace běžně sdílené v rámci obchodního styku.

Jedná se tak především o osobní údaje smluvních partnerů, ale i o údaje kontaktních osob, které byly Společnosti sděleny ze strany smluvního partnera.

Každá Společnost zpracovává osobní údaje v  rozsahu, v jakém je tak povinna činit na základě právních předpisů či v jakém je zpracování odůvodněno jejím oprávněným zájmem.

Mezi takto zpracovávané údaje patří zejména:

 • obchodní firma smluvního partnera, případně jeho jméno a příjmení, IČO, sídlo či místo podnikání;
 • údaje o osobách pověřených za smluvního partnera jednat a o jeho kontaktních osobách, tj. jméno, příjmení, případně titul, funkce, telefonní číslo, e-mailová adresa;
 • je-li to potřebné pro realizace smluvního vztahu též název bankovního ústavu a číslo účtu;
 • údaje o smluvním vztahu a jeho realizaci (údaje o odběru a dodání zboží, o úhradách cen).
 • další údaje nezbytné pro posouzení důvěryhodnosti obchodního partnera (např. údaj o vydání rozhodnutí o úpadku, údaj o tom, zda je osoba na seznamu mezinárodně sankcionovaných osob).
 1. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost zpracovává osobní údaje svých obchodních partnerů za účelem realizace své podnikatelské činnosti, tedy především poskytování (prodeje) svých zboží a služeb a nakupování zboží a služeb, tedy uzavírání smluv s odběrateli a dodavateli a realizace závazků ze smluv. Pro tento účel je poskytnutí osobních údajů naprosto dobrovolné, avšak nezbytné pro to, aby smlouva mohla být uzavřena a plněna. Za účelem řádné realizace smluvních závazků též společnost zpracovává osobní údaje kontaktních osob smluvních partnerů, příp. osob pověřených smluvním partnerem k určitým jednáním v rámci smluvních vztahů (např. osob oprávněných k převzetí zboží či služby či osob oprávněných objednávat zboží či služby).

Dále Společnost zpracovává údaje za účelem ochrany svých oprávněných zájmů, jako je např. sledování platební morálky svých odběratelů.

Dalším účelem zpracování osobních údajů je pak případně marketing. V tomto případě zpracovává Společnost údaje většinou na základě výslovného souhlasu příslušného subjektu údajů (např. v případě pořizování fotografií), není-li zpracování kryto jiným titulem.

 

 1. PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ

Zpracování osobních údajů probíhá na základě následujících titulů:

 • plnění právní povinnosti [čl. 6 odst. 1 písm. c) obecného nařízení],
 • plnění smluv [čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení]
 • na základě oprávněných zájmů správce [čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení], případně
 • na základě souhlasu subjektu osobních údajů [čl. 6 odst. 1 písm. a) obecného nařízení]. Souhlas je zcela dobrovolný a lze jej kdykoliv odvolat, a to e-mailem nebo písemně (kontaktní údaje viz níže).
 1. ZDROJE ZÍSKÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A JEJICH PŘEDÁVÁNÍ

Osobní údaje získává Společnost buďto přímo od svých smluvních partnerů, tj. od Vás, v rámci běžného obchodního styku, nebo z veřejně dostupných zdrojů.  Těmito zdroji jsou zejména veřejné rejstříky (např. obchodní, živnostenský či insolvenční), evidence (např. katastr nemovitostí) nebo webové stránky.

Zpracování osobních údajů vyžaduje v některých situacích předávání osobních údajů. Osobní údaje proto s výjimkou úřadů a orgánů veřejné moci, které se za příjemce podle obecného nařízení nepovažují, v nezbytných případech a minimálním rozsahu předává Společnost svým zpracovatelům, kteří jsou na základě řádně uzavřené smlouvy o zpracování osobních údajů, resp. smlouvy o poskytování služeb, pověřeni konkrétním zpracováním.

 

6. DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A JEJICH ZABEZPEČENÍ

Společnost zpracovává osobní údaje po celou dobu trvání smluvního vztahu a do doby realizace veškerých závazků plynoucích či souvisejících s daným smluvním vztahem. Společnost dále uchovává příslušné osobní údaje po dobu, po kterou je to nezbytné k ochraně jejích oprávněných zájmů.

Pokud dochází ke zpracování osobních údajů na základě souhlasu se zpracováním, jsou osobní údaje zpracovávány po dobu, na kterou byl souhlas udělen.

V rámci Společností platí pravidla pro nakládání s osobními údaji, se kterými jsou zaměstnanci, kteří s údaji pracují, seznámeni. Je zajištěn rovněž vysoký standard IT bezpečnosti.

 1. VAŠE PRÁVA

Řádné zpracování osobních údajů a jejich ochrana je pro Společnost samozřejmostí. V souvislosti se zpracováním osobních údajů má každý subjekt údajů, jehož osobní údaje Společnost zpracovává, následující práva:

 • získat informace o zpracování osobních údajů – např. totožnost a kontakt na zpracovatele osobních údajů či jeho zástupce, účel zpracování, dotčené osobní údaje, informace o přenosu osobních údajů do třetích zemí, dobu uchovávání osobních údajů apod;
 • mít přístup k osobním údajům – např. na potvrzení, zda osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány a pokud ano, za jakým účelem, či právo na poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů;
 • právo na odvolání souhlasu – byl-li dán souhlas se zpracováním osobních údajů, lze jej kdykoliv odvolat s účinky do budoucna;
 • právo na opravu – v případě, že osobní údaje byly zpracovány neúplně či nepřesně;
 • právo na výmaz – pokud by vyšlo najevo, že zpracování osobních údajů bylo protiprávní, lze požádat Společnost o omezení použití nebo úplnou likvidaci;
 • právo na přenos údajů – lze požádat Společnost, aby osobní údaje předala jinému správci či zpracovateli, pokud osobní údaje získala přímo od subjektu údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu;
 • právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů – v případě, že zpracování osobních údajů by bylo protiprávní.
 1. KONTAKTNÍ ÚDAJE

Máte-li ke shora uvedenému jakékoli dotazy, či přejete-li si kontaktovat v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů jakoukoli ze Společností, a to ať již s dotazem či za účelem realizace kteréhokoli práva uvedeného v předcházejícím článku, můžete tak učinit na e-mailové adrese osobni.udaje@heidelbergcement.com.

PRE ZMLUVNÝCH PARTNEROV zo Slovenska

INFORMÁCIE O SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE ZMLUVNÝCH PARTNEROV

 

 1. SPRACOVANIE ÚDAJOV A SPRÁVCA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Jedným z cieľov nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (ďalej len "všeobecné nariadenie" ) je docieliť vyššiu ochrany osobných údajov dotknutých osôb a dať im možnosť získať kedykoľvek plnohodnotnú informáciu o spracovaní ich osobných údajov, prípadne sa brániť proti ich nesprávnemu spracovaniu či zneužitiu (právo na prístup k svojim osobným údajom na základe zásady transparentnosti). Medzi tieto subjekty patria taktiež naši zmluvní partneri.

Spoločnosť TBG Slovensko, a. s., so sídlom Bratislavská 83, 902 01 Pezinok, SR, IČO: 36283801, spoločnosť zapísaná v OR OS Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 3828/B rešpektuje práva na ochranu osobných údajov a na súkromie  (ďalej len „Spoločnosť“)

Účelom tohto oznámenia je preto odovzdanie súhrnnej informácie zmluvným partnerom Spoločnosti o spracovaní ich osobných údajov, resp. o spracovaní osobných údajov ich zamestnancov zo strany Spoločnosti.

 1. KATEGÓRIE SPRACOVÁVANÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť spracováva také osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre riadnu realizáciu jej podnikateľskej činnosti, teda pre výrobu a predaj stavebných materiálov, či pre poskytovanie služieb, vrátane zabezpečovania nákupu tovaru a služieb, uzatváranie a plnenie zmlúv, tj. Informácie bežne zdieľané v rámci obchodného styku .

Jedná sa tak predovšetkým o osobné údaje zmluvných partnerov, ale aj o údaje kontaktných osôb, ktoré boli Spoločnosti oznámené zo strany zmluvného partnera.

Spoločnosť spracováva osobné údaje v rozsahu, v akom je oprávnená tak uskutočniť na základe právnych predpisov alebo v akom je spracovanie odôvodnené jej oprávneným záujmom.

Medzi takto spracovávané údaje patria najmä:

 • ak je to potrebné pre realizáciu zmluvného vzťahu tiež názov bankového ústavu a číslo účtu;
 • obchodné označenie zmluvného partnera, prípadne jeho meno a priezvisko, IČO, sídlo alebo miesto podnikania;
 • údaje o osobách poverených za zmluvného partnera konať a o jeho kontaktných osobách, tj. meno, priezvisko, prípadne titul, funkcia, telefónne číslo, e-mailová adresa;
 • údaje o zmluvnom vzťahu a jeho realizáciu (údaje o odbere a dodaní tovaru, o úhradách cien).
 1. ÚČELY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť spracováva osobné údaje svojich obchodných partnerov za účelom realizácie svojej podnikateľskej činnosti, teda predovšetkým za účelom poskytovania (predaja) svojich tovarov a služieb a nakupovania tovarov a služieb, teda uzatváranie zmlúv s odberateľmi a dodávateľmi a realizácie záväzkov zo zmlúv. Pre tento účel je poskytnutie osobných údajov úplne dobrovoľné, ale nevyhnutné pre to, aby zmluva mohla byť uzatvorená a plnená. Za účelom riadnej realizácie zmluvných záväzkov tiež Spoločnosť spracováva osobné údaje kontaktných osôb zmluvných partnerov, príp. osôb poverených zmluvným partnerom k určitým konaniam v rámci zmluvných vzťahov (napr. osôb oprávnených na prevzatie tovaru alebo služby alebo osôb oprávnených na objednávať tovar alebo služby).

Ďalej Spoločnosť spracováva údaje za účelom ochrany svojich oprávnených záujmov, ako je napr. sledovanie platobnej morálky svojich odberateľov.

Ďalším účelom spracovania osobných údajov je potom prípadne marketing. V tomto prípade spracováva Spoločnosť údaje väčšinou na základe výslovného súhlasu príslušného subjektu údajov (napr. v prípade nahrávania fotografií), ak nie je spracovanie kryté iným právnym titulom.

 1. PRÁVNÝ ZÁKLAD SPRACÚVANIA

Spracovanie osobných údajov prebieha na základe nasledujúcich titulov:

 plnenia právnej povinnosti [čl. 6 ods. 1 písm. c) všeobecného nariadenia],

 plnenie zmlúv [čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia]

 na základe oprávnených záujmov správcu [čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia], prípadne

 na základe súhlasu dotknutej osobných údajov [čl. 6 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia].
Súhlas je úplne dobrovoľný a možno ho kedykoľvek odvolať, a to e-mailom alebo písomne (kontaktné údaje pozri nižšie).

 1. ZDROJE ZÍSKAVANIE ÚDAJOV A ICH ODOVZDÁVANIE

Osobné údaje získava Spoločnosť  priamo od svojich zmluvných partnerov, tj. od Vás, v rámci bežného obchodného styku, alebo z verejne dostupných zdrojov. Týmito zdrojmi sú najmä verejné registre (napr. obchodný register, živnostenský register či Obchodný vestník), evidencia (napr. kataster nehnuteľností) alebo webové stránky.

Spracovanie osobných údajov vyžaduje v niektorých situáciách prenos osobných údajov. Osobné údaje preto s výnimkou úradov a orgánov verejnej moci, ktoré sa za príjemcu podľa všeobecného nariadenia nepovažujú, v nevyhnutných prípadoch a minimálnom rozsahu odovzdáva Spoločnosť svojim spracovateľom, ktorí sú na základe riadne uzavretej zmluvy o spracovaní osobných údajov, resp. zmluvy o poskytovaní služieb, poverení konkrétnym spracovaním.

 1. DOBA SPRACOVANIE ÚDAJOV A ICH ZABEZPEČENIE

Spoločnosť spracováva osobné údaje po celú dobu trvania zmluvného vzťahu a do doby realizácie všetkých záväzkov plynúcich či súvisiacich s daným zmluvným vzťahom. Spoločnosť ďalej vedie príslušnú osobné údaje po dobu, po ktorú je to potrebné na ochranu jej oprávnených záujmov.

Pokiaľ dochádza k spracovaniu osobných údajov na základe súhlasu so spracovaním, sú osobné údaje spracovávané po dobu, na ktorú bol súhlas udelený.

V rámci Spoločnosti platia pravidlá pre nakladanie s osobnými údajmi, s ktorými sú zamestnanci, ktorí s údajmi pracujú, oboznámení. Je zaistený taktiež vysoký štandard IT bezpečnosti.

 1. VAŠE PRÁVA

Riadne spracovanie osobných údajov a ich ochrana je pre Spoločnosť samozrejmosťou. V súvislosti so spracovaním osobných údajov má každý subjekt údajov, ktorého osobné údaje Spoločnosť spracúva, nasledujúce práva:

 • právo na prenos údajov - možno požiadať Spoločnosť, aby osobné údaje odovzdala inému správcovi alebo spracovateľovi, ak osobné údaje získala priamo od dotknutej osoby v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte;
 • právo na opravu - v prípade, že osobné údaje boli spracované neúplne či nesprávne;
 • mať prístup k osobným údajom - napr. na potvrdenie, či osobné údaje sú alebo nie sú spracovávané a ak áno, za akým účelom, či právo na poskytnutie kópie spracúvaných osobných údajov;
 • získať informácie o spracovaní osobných údajov - napr. totožnosť a kontakt na spracovateľa osobných údajov alebo jeho zástupca, účel spracovania, predmetné osobné údaje, informácie o prenose osobných údajov do tretích krajín, dobu uchovávania osobných údajov pod;
 • právo na odvolanie súhlasu - ak bol daný súhlas so spracovaním osobných údajov, možno ho kedykoľvek odvolať s účinkami do budúcnosti;
 • právo na vymazanie - ak by vyšlo najavo, že spracovanie osobných údajov bolo protiprávne, možno požiadať Spoločnosť o obmedzení použitia alebo úplnú likvidáciu;
 • právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov - v prípade, že spracovanie osobných údajov by bolo protiprávne.
 1. KONTAKTNÉ

Ak máte k vyššie uvedenému akékoľvek otázky, či ak si želáte kontaktovať v súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov Spoločnosť, a to či už s dotazom či za účelom realizácie ktoréhokoľvek práva uvedeného v predchádzajúcom článku, môžete tak urobiť na e-mailovej adrese info@tbgslovensko.sk.

 

POLITIKA OCHRANY SOUKROMÍ VE SPOLEČNOSTECH SKUPINY HEIDELBERG MATERIALS

Osoba odpovědná za správu těchto webových stránek:

Českomoravský beton, a. s. (dále jen „my“)

 • se sídlem Beroun-Město 660, 266 01 Beroun, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7924, IČO:49551272

Telefon: +420 311 644 005
E-mail:  czbeton@heidelbergmaterials.com

Spravujeme tyto webové stránky také pro další společnosti skupiny Českomoravský beton, a to:

 • BURKO, nákladní doprava, výroba betonových směsí, s.r.o. (se sídlem Pražská 285, 342 01 Sušice II, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 2467, IČO:45353191)
 • Pražské betonpumpy a doprava s.r.o. (se sídlem Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 - Libeň, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 79590, IČO:26205424)
 • TBG SWIETELSKY s.r.o. (Betonárna U hada, Branišovská par. č. 1974/11, České Budějovice 370 05 zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 14831, IČO:26114691)
 • TBG Pražské malty, s.r.o. (se sídlem Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 – Libeň, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 71330, IČO:25799380)
 • TBG Plzeň Transportbeton s.r.o. (se sídlem Beroun-Město 660, 266 01 Beroun, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 44668, IČO:62968432)
 • TBG Louny s.r.o. (se sídlem Průmyslová 2724, 440 01 Louny, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 10259, IČO:64651819)
 • TBG BETONMIX a.s. (se sídlem Jihlavská 51, 642 00 Brno – Bosonohy, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1029, IČO:48530794)
 • BETOTECH, s.r.o. (se sídlem Beroun 660, 266 01 Beroun, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 46702, IČO:25066153)
 • TBG Východní Čechy s.r.o. (se sídlem Kalná Voda 77, 542 23 Mladé Buky, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 9770, IČO: 64793303);
 • TBG Klatovy s.r.o. (se sídlem Beroun-Město 660, 266 01 Beroun, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 73292, IČO:26135060)
 • TBG METROSTAV s.r.o. (se sídlem Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 - Libeň, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 39147, IČO:63992990)
 • TBG PKS a.s. (se sídlem Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou 1, 591 01 Žďár nad Sázavou, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5339, IČO:28261976)
 • TBG PODIVÍN s.r.o. (se sídlem Jihlavská 709/51, Bosonohy, 642 00 Brno, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 113054, IČO: 08314578);
 • TBG SEVEROZÁPADNÍ ČECHY, s.r.o. (se sídlem Na Moráni 5458, 430 01 Chomutov, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 8759, IČO:62741276)
 • TBG VYSOČINA s.r.o. (se sídlem Žďárského 200, 674 01 Kožichovice, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 25160, IČO: 25325931);
 • TBG BETONPUMPY MORAVA s.r.o. (se sídlem Jihlavská 51, 642 00 Brno, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Brně, oddíl C, vložka 39304, IČO:26240378)

Povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů žádné z výše uvedených společností nevznikla.

1. Shromažďování a zpracování osobních údajů

Shromažďujeme  osobní údaje, pokud nám je poskytnete tím, že vyplníte formulář na našich webových stránkách nebo jiným způsobem, např. e-mailem. Kromě toho zpracováváme osobní údaje, které získáváme na základě toho, jak užíváte naše webové stránky. Tyto údaje budou zpracovávány v souladu s právními předpisy EU, tj. především s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (obecné nařízení), a v souladu s vnitrostátními právní úpravou, která upravuje oblast ochrany osobních údajů. Osobní údaje  jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. V následujícím textu Vám podrobněji vysvětlíme, jak zpracováváme osobní údaje a na základě kterého zákonného titulu. A konečně, vysvětlíme Vám, jaká máte práva, a jak dlouho budeme Vaše osobní údaje uchovávat.

2. Zpracování dat prostřednictvím Cookies a logování

Informace o používání souborů cookies na našich webových stránkách naleznete v Zásadách používání cookies.

V souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f), věty první, obecného nařízení, naše webové stránky používají také takzvané protokoly souborů (logy), na nichž se ukládají data při každém zobrazení konkrétní webové stránky. Uložené záznamy obsahují následující údaje:

 

 • Vaši IP adresu, datum, čas, shlédnutý soubor, status, žádost, kterou vyhledavač zaslal na server, množství přenesených dat a webovou stránku, z níž jste zobrazili požadovanou stránku, jakož i
 • informaci o použitém vyhledávači (označení produktu a jeho verzi), o Vašem operačním systému a o zemi, odkud jste se přihlásili.

 

Protokoly souborů jsou automaticky vymazávány každých 14 dnů. Jinými slovy, veškerá data, která jsou v nich obsažena, budou nevratně smazána. Toto dočasné uložení dat slouží pouze k ochraně webových stránek proti útokům a jejich zneužití. To je také naším oprávněným zájmem k ukládání těchto dat. Údaje získané z protokolů souborů (logů) nepoužíváme nad rámec tohoto účelu. 

3. Google Analytics

V souladu s článkem 6 bod 1 písm. f) obecného nařízení využívají tyto webové stránky Google Analytics, webový analytický nástroj poskytovaný společností Google Ireland Limited, společnost založená a existující podle irského práva (registrační číslo: 368047) se sídlem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko (dále též jen “Google”). Google Analytics využívá cookies, textové soubory umístěné na Vašem počítači k tomu, aby pomohly webovým stránkám analyzovat, jak uživatelé tyto stránky používají. Nelze vyloučit, že informace, které cookie vytvoří o Vašem používání webových stránek, jsou předány a uloženy na serverech společnosti Google v USA.

V případě, že aktivujete anonymizaci IP adresy na těchto stránkách, společnost Google zkrátí IP adresu uživatelů v rámci členských států Evropské unie, jakož i ostatních stran Dohody o Evropském hospodářském prostoru, předtím, než ji předá do USA. Pouze ve výjimečných případech je celá IP adresa zaslána společností Google na server do USA, kde je zkrácena. Anonymizace IP adresy je na těchto stránkách aktivní. Google bude pro nás využívat tyto informace pro účely hodnocení Vašeho používání těchto webových stránek, vytváření souhrnných zpráv o aktivitách na webu a pro účely poskytování dalších služeb souvisejících s aktivitami na webu pro nás jakožto provozovatele webu. Máme oprávněný zájem na analyzování chování uživatelů stránek, abychom mohli optimalizovat naše webové stránky a naši reklamu.

Můžete používání cookies deaktivovat výběrem příslušných nastavení na Vašem prohlížeči. Dále můžete zamezit tomu, aby společnost Google shromažďovala a používala (zpracovávala) údaje (cookies a IP adresy) stažením a nainstalováním plug-in prohlížeče, který je dostupný na stránkách https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB.

Můžete také zabránit tomu, aby Google Analytics shromažďoval Vaše osobní údaje vypnutím následujícího tlačítka. Na Vašem počítači je nastavena volba opt-out cookie, která zabrání budoucímu shromažďování Vašich osobních údajů při navštívení těchto webových stránek.  

Aktuální stav: Data nejsou shromažďována

Vezměte, prosím, na vědomí, že musíte deaktivovat sledování pro každý jednotlivý prohlížeč, který používáte, abyste zcela zabránili tomu, aby Vás Google Analytics sledoval. Vezměte, prosím, také na vědomí, že budete znovu sledováni, pokud vymažete opt-out cookie nebo pokud doba pro toto vypnutí sledování vyprší.

Pro další informace o politice ochrany soukromí společnosti Google, prosím, navštivte stránky: https://policies.google.com/privacy?hl=cs&gl=uk.      

4. Zpracování prostřednictvím volby fontů písma

K zobrazování textů a fontů písma na našich webových stránkách používáme font.com od společnosti Monotype Imaging Holdings Inc., se sídlem v USA (dále jen “Monotype”). Tato služba je zpoplatněna a výše závisí na počtu zhlédnutých stránek ze strany uživatelů. Za tím účelem je na našich stránkách aktivován tzv. Javascript, jehož pomocí lze přístupy uživatelů spočítat. V této souvislosti nejsou zpracovávány žádné osobní údaje. IP adresa, ze které se odešle požadavek na stránku, je uložena v anonymní podobě, tj. zpracování Vašich údajů je prováděno pouze v anonymizované podobě a tudíž nespadá pod působnost nařízení GDPR (rec. 26 GDPR).

5. Vkládání YouTube videí

Na našich webových stránkách používáme videa Google Ireland Limited, společnost založená a existující podle irského práva (reg. číslo: 368047) se sídlem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko, které provozují služby v rámci EEA a Švýcarska (dále jen “YouTube”). Když si takové video přehráváte, YouTube posílá cookie k Vašemu vyhledávači (viz bod 3 této Politiky ochrany soukromí), takže Vás YouTube může rozpoznat, když navštívíte YouTube nebo kterékoli jiné webové stránky, kam byla YouTube videa vložena. Nelze vyloučit, že informace, které cookies vytvoří o Vašem použití této webové stránky, jsou předány a uloženy na Google servery. Cookies můžete kdykoli ze svého prohlížeče vymazat. Informace o zpracování Vašich osobních údajů prostřednictvím YouTube můžete najít na webových stránkách YouTube: www.youtube.com.

6. Zpracování osobních údajů tím, že nás kontaktujete

Pokud nám poskytnete Vaše osobní údaje tím, že nás budete kontaktovat, například e-mailem, budeme tyto údaje shromažďovat a zpracovávat v souladu s článkem 6 bod 1 písm. b), věta první, obecného nařízení, za účelem splnění smlouvy, kterou jste s námi uzavřeli nebo pro provedení kroků (opatření) před uzavřením smlouvy na Vaši žádost, a rovněž v souladu s článkem 6 bod 1 písm. f) obecného nařízení v našem oprávěném zájmu Vám na Vaši žádost odpovědět. Takto používáme (zpracováváme) Vaše osobní údaje pouze za účlem zpracování Vašeho konkrétního požadavku. Toto zpracování může zahrnout též jejich zaslání jiné společnosti naší skupiny, pokud je to nezbytné pro vyřízení Vašeho požadavku. Nezpracováváme je nad rámec těchto účelů. Můžete také uplatnit Vaše práva uvedená pod bodem 9 této Politiky ochrany soukromí. Vaše osobní údaje, které jste nám poskytli současně s žádostí, vymažeme po 2 měsících poté, co jsme na Vaši žádost odpověděli nebo co jsme ji předali k vyřízení, nebude-li zde jiný zákonný důvod pro jejich uchování. Další informace ohledně mazání Vašich osobních údajů najdete pod bodem 9 této Politiky ochrany soukromí. 

7. Šifrování

K přenosu dat na našich webových stránkách využíváme SSL šifrování. Naše webové stránky a ostatní systémy chráníme technickými a organizačními prostředky proti ztrátě, zničení a proti přístupu neoprávněných osob, které by mohly Vaše osobní údaje pozměňovat nebo šířit.

8. Kategorie příjemců osobních údajů; a jejich předávání do třetích zemí

K Vašim osobním údajům mají přístup poskytovatelé služeb a dodavatelé podpory, kteří jsou našimi smluvními partnery, pokud jde o správu webových stránek, například host provider, agentury, dodavatelé IT služeb, jakož i dodavatelé služeb zmínění v bodech 5 až 7 této Politiky ochrany soukromí. Tito poskytovatelé služeb a dodavatelé podpory však zpracovávají osobní údaje naším jménem, jednají pouze na základě našich pokynů a my jsme s nimi uzavřeli tomu odpovídající smlouvy. To se týká také poskytovatelů služeb, kteří by případně měli svá sídla ve třetích zemích (mimo EU/EHP).

9. Vaše práva

Podle článku 15 obecného nařízení máte právo bezplatně získat přístup k Vašim osobním údajům a informaci o jejich zpracování. Podle článků 16 až 18 obecného nařízení máte navíc právo na opravu nepřesných osobních údajů, jakož i právo na jejich výmaz či omezení zpracování.  

Dle požadavků článku 20 obecného nařízení máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, a které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Máte rovněž právo, aby tyto údaje byly předány jinému správci, aniž by tomu správce, jemuž jste tyto údaje poskytli, bránil. 

Podle článku 21 odst. 1 obecného nařízení máte navíc právo kdykoli vznést námitku proti konkrétnímu zpracování osobních údajů (včetně případného profilování) na základě článku 6 bod 1, písm. e) nebo f), věty první, obecného nařízení. Vyhovíme výše uvedeným žádostem v rozsahu, v jakém to vyžadují platné právní předpisy. Jsou-li osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, máte podle článku 21 odst. 2 obecného nařízení právo vznést kdykoli námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro tento marketing; to zahrnuje i profilování v rozsahu, v němž se zpracování tohoto přímého marketingu týká.

Budete-li nám zasílat jakoukoli žádost týkající se Vašich osobních údajů, směřujte ji, prosím, na kontaktní údaje, které jsme Vám sdělili úvodem této Politiky ochrany soukromí nebo které jsou uvedeny na našich webových stránkách u jednotlivých společností.

Každý subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu, bude-li v ní tvrdit porušení obecného nařízení, resp. svých práv.

10. Doba ukládání dat a jejich pravidelné vymazávání

Pokud není výslovně stanoveno jinak, zpracováváme a ukládáme Vaše osobní údaje pouze po dobu, která je potřebná pro dosažení účelu zpracování, nebo v takovém rozsahu a po takovou dobu, jak nám zpracování (uchovávání) těchto osobních údajů ukládají platné právní předpisy.

Jakmile účel zpracování opadne nebo vyprší doba, po kterou jsme povinni ze zákona údaje zpracovávat, Vaše osobní údaje budou automaticky vymazány nebo bude jejich zpracování v souladu s platnými právními předpisy omezeno.

© Českomoravský beton, a. s. Všechna práva vyhrazena.