Podmínky používání webu

Vlastníkem a provozovatelem internetových stránek www.transportbeton.cz je společnost Českomoravský beton, a. s. se sídlem Beroun 660, Beroun, zapsaná v Obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7924, IČ: 49551272, DIČ: CZ49551272, která je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon oprávněna vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám (dále jen "Provozovatel").

Provozovateli náleží všechna autorská práva k veškerému obsahu, který Provozovatel umísťuje na www.transportbeton.cz, včetně designu stránek, technických náčrtů, grafiky, veškerých vyobrazení a textu, na těchto stránkách, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na těchto stránkách.
Práva a povinnosti Provozovatele a uživatelů při používání těchto stránek se řídí těmito Pravidly. Tyto Pravidla se vztahují na všechny osoby, které navštíví tyto stránky (dále jen "Uživatelé").

Uživatel vyjádří souhlas s těmito Pravidly tím, že vstoupí na kteroukoliv z www stránek Provozovatele či jakýmkoliv způsobem užije jakoukoliv informaci umístěnou v rámci www stránek Provozovatele. Zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na stránkách www.transportbeton.cz, s výjimkou tohoto dokumentu, nemá povahu žádného právního úkonu, nebude-li v jednotlivých případech výslovně stanoveno jinak.

Chování Uživatelů

Při používání těchto stránek Uživatel nesmí zasahovat do bezpečnosti těchto stránek, nemůže tyto stránky využívat k přenášení škodlivých souborů a snažit se proniknout do veřejně nepřístupných míst těchto stránek. Uživatel je rovněž povinen ctít autorská práva Provozovatele k těmto www stránkám.

Odpovědnost a právní příslušnost

Případná rizika plynoucí Uživateli z používání těchto stránek, jsou zcela na Uživateli a Provozovatel za ně nenese jakoukoliv odpovědnost. Veškeré spory vzniklé v souvislosti s využíváním těchto stránek, budou projednávány místně příslušným soudem v České republice a v souladu se zákony České republiky. Ustanovení těchto podmínek, které se z jakéhokoliv důvodu stanou nevymahatelné budou považována za oddělitelná od zbývajících ujednání a na jejich platnost a vymahatelnost nebudou mít vliv.

Další informace 
Vaše důvěra je pro nás důležitá, rádi odpovíme na veškeré vaše případné dotazy týkající se používání webu www.transportbeton.cz. Pokud máte jakékoliv dotazy, prosím neváhejte nám zaslat e-mail na adresu czbeton@heidelbergmaterials.com.   


© Českomoravský beton, a. s. Všechna práva vyhrazena.