Bezpečnost práce

"Bezpečně pracovat, zdravě žít"

V souladu s cíly udržitelného rozvoje 2020 stojí bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) na nejvyšším místě. Kromě zcela bezpodmínečného plnění všech zákonných požadavků vytvořil Heidelberg Materials Group dlouhodobou firemní kampaň Safe work, healthy life k podpoře minimalizace množství pracovních úrazů a především nulový počet smrtelných úrazů.

Rámec celé oblasti tvoří certifikovaný systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle ČSN OHSAS 18001. Cílem je, aby si zaměstnanci osvojili všechny zásady BOZP a tyto zásady se pro ně staly naprosto přirozenými. Důraz, který klademe na bezpečnost práce, se netýká jen našich pracovníků, ale také našich dodavatelů či návštěv. Nejčastější příčinou úrazů nejen v naší společnosti, ale v celém oboru je nepozornost nebo nesprávné pracovní postupy či chování. Soustřeďujeme se proto na zvyšování povědomí našich zaměstnanců o rizicích na jednotlivých pracovištích a tam, kde to je technicky možné, na odstraňování takových rizik.

Komplexní kampaň pro bezpečnost práce

Kampaň Safe work, healthy life pracuje s dokumenty, směrnicemi, plakáty, stránkami intranetu či bezpečnostními školeními. Použitý slogan Safe work, healthy life - Bezpečně pracovat, zdravě žít vzešel jako vítězný návrh ze zaměstnanecké soutěže. Mezi dokumenty označené logem kampaně patří také speciální směrnice zaměřené na jednotlivé oblasti bezpečnosti práce, které z pohledu statistiky představují největší riziko. Směrnice Práce ve výškách a Bezpečnost dodavatelů z roku 2008, směrnice Ochranné kryty strojů a technických zařízení z roku 2009 a směrnice Bezpečnost při řízení z roku 2010 se staly nedílnou součástí systému prevence.

Související sekce