Ochrana životního prostředí

Skupina Heidelberg Materials si plně uvědomuje svoji zodpovědnost za ovlivňování okolního prostředí svou výrobní činností a trvale usiluje o omezování tohoto vlivu. Proto věnuje ročně významnou část svých celkových investičních prostředků na projekty vedoucí ke snížení vlivu své činnosti na životní prostředí. K ochraně životního prostředí přistupuje firma komplexním způsobem na principech trvale udržitelného rozvoje. Mezi priority patří rekultivace lomů, ochrana ovzduší, půdy a vody, snižování prašnosti a hluku, minimalizace vznikajících odpadů a snižování energetické náročnosti výroby.


 

Českomoravský beton

Českomoravský beton vybavuje každou betonárnu moderními technickými prvky a systémy, které významně omezují negativní dopad výroby transportbetonu na okolní prostředí a podílí se na bezodpadové technologii. Mezi ty podstatné se řadí automatické řízení výroby, které vedle zabezpečení stálé kvality výroby omezuje na minimum riziko vlivu lidského faktoru na vznik ekologické havárie. V každé fázi výroby je snížena možnost vzniku úletů jemných prachových částic do okolí, především prostřednictvím účinných filtrů a opláštění výrobního zařízení. Významná pozornost je věnována recyklačnímu zařízení na likvidaci zbytků čerstvého betonu s uzavřeným okruhem pro zpětné využití kalových vod a vypraného kameniva pro následnou výrobu transportbetonu. V maximální možné míře jsou využívány i alternativní zdroje energie pro ohřev vody a kameniva na jednotlivých provozech. Vedle zavedených ochranných prvků existují i zásady, jejichž dodržování rovněž přispívá ke snižování ekologické zátěže. K těmto zásadám patří vlastní umístění betonáren mimo obydlené zóny a jejich citlivé začlenění do okolní krajiny nebo průmyslové oblasti. Ohled je brán na zpracování projektů a dodržování legislativních zásad při nakládání s odpady, chemickými látkami a přípravky. 
Nezbytnou součástí zásad je i omezování hlučnosti. Používají se buď přímo stroje a zařízení, která nezpůsobují nadměrný hluk, nebo naopak hlučné stroje jsou umísťovány do výrobních prostor tak, aby nepřekročily přípustné hladiny hluku dané legislativou. K přepravě samotného transportbetonu, ale i vstupních materiálů se využívají moderní dopravní prostředky ekologicky šetrné k životnímu prostředí. 

Heidelberg Materials CZ

Dlouholetou snahou společnosti Heidelberg Materials CZ, a.s. (do 31.12.2023 Českomoravský cement) je úspora neobnovitelných přírodních zdrojů. Využíváním alternativních materiálů a paliv společnost nejen přírodní zdroje šetří, ale zároveň pomáhá ekologicky odstraňovat různé druhy odpadu, které by v mnoha případech končily na skládkách a zatěžovaly životní prostředí. Ekologické investice společnosti již přesáhly dvě miliardy korun, největší část investičních výdajů přitom směřovala do výměny filtrů cementárenských komínů, do vybudování sil na ukládání slínku, do zakrytých skládek surovin, do zařízení pro spalování alternativních kapalných a tuhých paliv a také do čistíren povrchových vod a měřících stanovišť emisí. Např. stav ovzduší v cementárně Mokrá i v jejím okolí je nepřetržitě sledován a zaznamenáván automatickou stanicí na měření emisí tuhých a plynných znečišťujících látek, která je v závodě instalována.

Českomoravský štěrk

Českomoravský štěrk se v oblasti ochrany životního prostředí soustředí na rekultivace lomů, ochrana ovzduší, půdy a vody, snižování prašnosti a hluku a snižování energetické náročnosti výroby. Při modernizacích a zavádění nových technologií v našich provozovnách je jednou z nejdůležitějších podmínek eliminace primární i sekundární prašnosti. Nejvyužívanější odprašovací metodou je tlakové mlžení, dnes užívané ve všech našich kamenolomech. Mimo mlžení jsou v některých provozech používány filtrační stanice v kombinaci s opláštěním a zakrytováním dopravníků nebo celých technologických celků. Modelovým příkladem je provozovna Luleč, kam rekonstrukce přinesla kombinaci všech tří odprašovacích systémů. 

Související sekce