Jsem architekt

Hledáte partnera na beton pro naplnění Vaší vize? Naše produkty splní náročné požadavky na moderní architektonická řešení. Dokážeme navrhnout beton na základě Vašich konkrétních požadavků, včetně probarvení betonu pigmentem.

Rodinný dům v Brně: použití bílých betonů na vile architekta Petra Skrušného

Brněnská vila architekta Petra Skrušného působí dojmem, že stojí na některé z exotických pláží jiskřících bílým pískem a oblévaných azurově modrou vodou. Vizi architekta o hře světla a exkluzivním vzhledu zde splnil speciální architektonický beton v zářivě bílém odstínu. Ten podle speciální receptury na míru dodala jedna z betonáren skupiny Českomoravský beton.

 Novostavba rodinného domu se zastavěnou plochou 180 m2 i protější objekt wellness s garáží a vinným sklepem (160 m2) jsou situovány na místo původního tenisového dvorce, zakusujícího se do okolního terénu. Široký, ale nikterak hluboký obytný objekt situovaný na okraji parcely se opticky maximálně otevírá jedinou stranou, a to do zahrady, které tak dodává intimitu. Z opačné, uliční, strany je zahrada uzavřena původní opěrnou zdí kurtu, již architekt využil jako základ budovy objektu s wellness. Mezi oběma objekty tak, pod úrovní blízké poměrně rušné silnice, vzniká prostor chráněný před ruchem města, který nabízí klidné zázemí.

 Dispoziční řešení

Hmotové uspořádání objektů reflektuje rozměry původního tenisového dvorce a prostorové možnosti parcely. Obytný objekt s orientací na jihozápad má jedno podlaží. Dispozičně tvoří dům tři vzájemně propojené části: Střední společná část, tvořená jedním prostorem s kuchyní, jídelnou a obývacím pokojem, část určená dětem a místnosti rodičů na opačné straně domu. Vstup do domu je umožněn skrz chodbu do hlavní obývací části. Minimalisticky pojatá střední obývací část přitom vystupuje do zahrady asi o dva metry dále než ložnice na jejích bocích a je tak podstatně slunnější. Díky posuvnému prosklení pak na obývací část úzce navazuje terasa a zahrada. Ložnice po obou stranách jsou vzhledem k třímetrovému přesahu střechy chráněny před přímým sluncem. Dostatek světla jim zajišťuje prosklení přední fasády domu. Vizuálně až strohý objekt wellness s garáží je dvoupatrový. Spodní patro bylo částečně vyhloubeno až dodatečně. Jeho bok tvoří původní zeď tenisového kurtu, na kterou byla přibetonována konstrukce z bílého pohledového betonu. Nachází se zde vinný sklep, wc, šatna a do budoucna jsou zde plánována technologická zařízení pro wellness. Horní patro zahrnuje samotné prostory wellness a garáž pro 4 vozy.

Technologie bílých betonů

Materiálově se na stavbě uplatnila působivá kombinace bílého betonu a skla. Architekt navrhl jasně bílý beton pro boční stěny v zahradě a hlavní přední stěnu objektu wellnes s garáží, zatímco protější čelní strana domu je plně prosklená. Zářivě bílý beton ve spojení se sklem zajišťuje domu a jeho okolí mimořádné světlo a jas. „Když stojím na zahradě, i večer je tu díky bílému betonu mnohem větší světlo, protože stěny doslova září,“ potvrzuje architekt a dodává: „Jeho další výhodou je fakt, že zůstává krásně čistě bílý, i když zmokne, a do budoucna mu nehrozí opadávání jako u běžných fasád.“

Barevný beton COLORCRETE v bílém odstínu podle speciální receptury na míru vyrobila a dodala betonárna v Brně - Králově Poli, jeden z provozů TBG BETONMIX a.s., který je členem skupiny Českomoravský beton. Celkem bylo vyrobeno a na stavbu dodáno 226 m3 betonů a dalších směsí, z toho 48 m3 speciálního bílého pohledového betonu. Při jeho výrobě byl kladen důraz na výběr kvalitních surovin a pigmentů s ohledem na pohledovost konstrukce a na dlouhodobou stálost barevného odstínu. COLORCRETE lze kromě bílé namíchat v téměř nekonečné škále odstínů. Jeho barevné odstíny jsou odolné i při dlouhodobém vystavení povětrnostním vlivům, UV záření i dalším negativně působícím faktorům.

Složení betonu je výsledkem komunikace mezi architektem, který je zároveň investorem objektu, a výrobcem betonu. Na navržení konkrétního složení jednotlivých surovin se podílela nezávislá akreditovaná laboratoř BETOTECH. S ohledem na trvanlivost betonu v prostředí se zvýšenou vlhkostí, vodou a mrazem a na statické požadavky byly ve zkušební laboratoři provedeny průkazní zkoušky lehce zpracovatelného betonu COLORCRETE C30/37 XF3 (CZ, F.1) D16 Cl 0,2 F5. Pro výrobu betonu byl zvolen jako pojivo dánský bílý cement CEM I 52,5 R z cementárny Aalborg, se kterým jsou velmi dobré zkušenosti. Pro zvýšení výsledné bělosti betonu byl do betonu použit bílý pigment, titanová běloba, od výrobce KOLTEX COLOR. Díky kvalitnímu bílému pojivu zcela dostačoval pro dosažení požadovaného bílého odstínu obsah titanové běloby ve výši 5 % z celkové hmotnosti cementu. Pro posouzení estetických vlastností betonu architektem byly v laboratorních podmínkách zhotoveny vzorky betonu.

S ohledem na betonované konstrukce byl zvolen lehce zpracovatelný značkový beton COLORCRETE, s konzistencí F5, vyjádřenou metodou rozlití 560 mm – 620 mm s maximálním zrnem kameniva 16 mm. Aby bylo dosaženo architektonicky přijatelných betonových konstrukcí, byla prováděcí firma informována o tom, co je důležité dodržovat při provádění betonových konstrukcí, především informace týkající se ukládání a zhutňování betonu a přípravy bednění.

Kamenivo

U bílého betonu je výsledná bělost významně ovlivněna kvalitou (bělostí) pojiva, pigmentu a čistotou a bělostí kameniva. Proto byla pro složení betonu pečlivě vybrána kameniva, která tyto vlastnosti plní v maximální míře. V okolí Brna se sice nachází více zdrojů kvalitního drobného kameniva, ale i přes světlou barvu a čistotu je problematické, že část zrn obsahuje oxidy železa, která se po delší době projevují rezavými skvrnami na povrchu betonových konstrukcí. Pro výrobu tohoto betonu proto bylo nakonec vybráno drobné kamenivo z pískovny Čavyně na Strakonicku (vzdálenost od Brna 230 km) a prané hrubé kamenivo z nedalekého provozu Olbramovice.

Provzdušňovací přísady, superplastifikační přísady

Z důvodu požadavků ČSN EN 206 na zajištění mrazuvzdornosti betonu pro stupeň vlivu prostředí XF3 byl beton provzdušněn. Nízký vodní součinitel a trvanlivost betonu byly zajištěny jednak kvalitním cementem a kamenivem a jednak použitím ověřené kombinace přísad Sika ViscoCrete-1035/CZ a provzdušňovací přísady Sika Fro-V5-A. Ta se používá k výrobě vysoce odolného betonu vůči mrazu a rozmrazovacím solím. Kvalita surovin se projevila velmi nízkou dávkou vody na 1m3 betonu, což je jedno ze základních opatření proti vzniku trhlin v betonových konstrukcích.

Výroba betonu

Beton byl vyráběn na betonárně Brno – Královo pole společnosti TBG BETONMIX a.s., která patří do skupiny Českomoravský beton. Betonárna byla zvolena proto, že disponuje volným cementovým silem a liniovým zásobníkem kameniva, kde není složité čistit jednotlivé zásobníky kameniva při přechodu na speciální kameniva. Dále tato betonárna disponuje odpovídajícími skladovými boxy na kamenivo bez možnosti znečištění kameniva nežádoucími materiály. Vzdálenost mezi betonárnou a stavbou je navíc pouhých 5 km. Velmi důležitá byla kontrola čistoty všech uzlů výroby betonu, aby bílý beton nebyl v procesu výroby a dopravy znečištěn a aby byl zajištěn stejný odstín bílé v celém objemu dodávaného betonu. Dále bylo velmi důležité zajistit plynulost výroby, dopravy a ukládání betonu bez následných zásahů do složení betonu. Pro výrobu betonu byla samozřejmě použita pouze pitná voda. Před betonáží nebyla na odpovědnost investora provedena žádná referenční konstrukce, což znamená, že první betonáž byla „na ostro“. Při této betonáži se potvrdilo, že jak je nutné přesně stanovit množství potřebného betonu, neboť cca 0,5 m3 betonu chybělo. A protože byl tento beton namíchán ze speciálně dovezeného drobného kameniva, které bylo v zásobníku betonárny jen v době výroby tohoto betonu, způsobil tento problém na betonárně poměrně výrazné problémy v následné výrobě standardních betonů. Pórovitost povrchu a drobné nedostatky na povrchu konstrukcí se objevovaly v akceptovatelné míře.

Doprava, čerpání, ošetřování betonu

Při realizaci betonových konstrukcí bylo použito jednostranné systémové bednění s novou bednicí překližkou. Beton byl na stavbu dopravován běžnými autodomíchávači a čerpán autočerpadlem. Teploty betonu se pohybovaly okolo 15 stupňů Celsia a teploty prostředí byly do 10 stupňů Celsia. Beton byl do konstrukcí ukládán v obvyklých vrstvách a hutněn ponornými vibrátory, s důrazem na propojení jednotlivých ukládaných vrstev. V bednění byl beton ponechán po dobu cca 5 dnů od betonáže, což představovalo s ohledem na zamezení odpařování vody z betonu a absenci teplotních změn nejlepší možný způsob ošetření. Nebylo tudíž nutné použití dalších způsobů ošetřování betonu. Pro dosažení kvalitních ploch betonových konstrukcí byl použit rozpouštědlový odbedňovací olej Sika TR 15 se samonivelačními vlastnostmi určený pro velmi hladké povrchy betonů bez pórů, se kterým má výrobce dlouhodobě dobré zkušenosti a který je doporučován právě při realizaci pohledových konstrukcí. Tento přípravek je vhodný i pro svislé plochy.

Stavba domu i samotné betonáže speciálních betonů proběhly hladce, bez větších problémů. Je však třeba říci, že předpokladem realizace kvalitní betonové konstrukce je fungující spolupráce všech zúčastněných stran na realizaci projektu – tedy zadavatele, architekta, projektanta, výrobce betonu a realizační firmy.

  

Občanská výstavba: Barevné betony, pohledové betony a architektonické podlahy

DRN (Palác Národní)

Na rohu pražských ulic Národní a Mikulandská vyrostla neobyčejná stavba Palác Národní. Stavba je zajímavá jednak spojením památkově chráněného paláce s moderní železobetonovou budovou, nápaditými pohledovými betony v interiéru a plánovanými terasami na fasádě, díky nimž přibude zeleň v pražských ulicích.

Historie

Do roku 1966 zde stávaly dva domy, které zasahovaly o více než 6metrů do současné hraniční čáry ulice Národní. Jejich demolicí byly obnaženy zdi sousedního Schönkirchovského barokního paláce, které jistě mnozí pamatují díky graffiti:  tankovo–bagrové osmičce. Tato volná, poměrně menší parcela, byla dlouhou dobu využívána jako parkoviště a stala se námětem mnoha studentských architektonických projektů.

Projekt a výstavba Paláce Národní

Projekt Paláce Národní vznikl spojením parcel bývalého parkoviště s vedlejším Schönkirchovským palácem. Stavební jáma zasahovala i pod část stávajícího památkově chráněného paláce do hloubky 2-3 metry pod úroveň hladiny Vltavy. Zdi části Schönkirchovského paláce byly vyneseny na bárkách a pod nimi byl vytvořen železobetonový skelet podzemních garáží, které pokračují výše celkem 8 nadzemními podlažími.

Architektonické ztvárnění betonů nové budovy

Autorem architektonického ztvárnění nové budovy je Ing. arch. Stanislav Fiala. Interiéry jsou provedeny z betonu, který zůstane nezakrytý. Téměř v každém patře je možné najít nějakou zajímavost. Exkluzivita ztvárnění se v betonu roste s výškou budovy. Od podzemních pater je možné sledovat experimentování s různými typy bednění, vložkami a otisky předmětů až k nejvyšším patrům, kde jsou technologie z nich osvědčené kombinovány s barevnými betony.

Odstín a textura betonových povrchů je ovlivněna různými typy bednění – OSB desky, dřevovláknité desky, hoblovaná nebo broušená prkna, folie, apod. Do bednění byly vkládány lana, skruže, kabely nebo hadice, které ve stropních deskách vytváří nevšední prstence připomínající kruhy v obilí. Naproti tomu využitím těchto předmětů v bednění stěn vzniká dojem ladných betonových záclon, který je v některých patrech ještě umocněn využitím bílého betonu.

Otisky v betonu

Beton je mnohotvarý materiál a svým způsobem v něm zanechává svůj otisk každý, kdo s ním přijde do kontaktu. Ať už to může být výrobce cementu, který ovlivní jemnost mletí a složení; stejně tak to může technolog odpovídající za konkrétní složení nebo tesař, který zhotoví bednění; pracovní parta, která beton ukládá nebo stavbyvedoucí, který rozhodne kdy, kolik a jaký beton bude do které konstrukce uložen. A právě tato myšlenka byla reálně ztvárněna v jednom z podzemních pater: do betonu byly otisknuty ruce a pracovní nástroje všech ze stavby, kteří se na výstavbě monolitu podíleli.

Beton s duší

V přízemním podlaží byly zkombinovány barevné betony (barvené v celé hmotě)s otisky větví stromů. Stěny byly vybetonovány z betonů tónovaných do zemitých odstínů tmavě šedé, hnědé, cihlové, bílé a u stropu byly uzavřeny pruhem běžného neprobarveného šedého betonu. Ve vyšších patrech byly stěny zhotoveny již jen kombinací pruhů běžného šedého betonu s pruhy bílého betonu. Vlivem časově náročného vyztužení jedné z horních stropních konstrukcí došlo díky dešti k vypláchnutí rzi do bednění stěn. Ačkoliv by bylo možné rez z betonového povrchu vcelku jednoduše a citlivě odstranit, tento otisk dokumentující, co se v tomto podlaží betonu stalo, zůstane zachován. Stejně tak se prozatím nepředpokládá jakákoliv sanace drobných hnízd a kaveren. Povrchy betonů zůstanou ve své ryzí podobě.

Asi největší zajímavostí z hlediska technologie betonu jsou poslední 2 stropy, které mají připomínat oblačné nebe a jsou tedy vyrobeny kombinací běžného šedého, bílého a modrého betonu. Celkově bylo na stavbu doposud dodáno přes 400m3 barevného betonu COLORCRETE. Převážně se jednalo o bílý beton z bílého cementu, ovšem první dodávky bílého betonu byly vyrobeny z betonu s běžným portlandským cementem za přidání bílého pigmentu. Beton z bílého cementu byl i základem pro vytvoření modrého odstínu, jehož bylo dosaženo přidáním modrého pigmentu v dávce 1% z hmotnosti cementu. Kromě již výše zmíněných zemitých odstínů, které byly vytvořeny přidáním tekutých pigmentů v dávkách 2% a 4%, byly ještě na stavbu dodány černé betony. Přesnější označení černého betonu je tmavě šedý betonu, dosažení černého odstínu betonu je téměř nemožné. Téměř veškerá monolitická schodiště jsou vyrobena právě z tmavě šedého betonu s přídavkem 4% černého pigmentu.

Tato stavba je nádhernou galerií betonu a jeho neomezených možností, kde beton vypráví příběh o své cestě do své konečné podoby.

 

Kvalitní a stylové barevné podlahy

Pro moderní architektonické řešení podlahy v interiérech rozšířila v letošním roce skupina Českomoravský beton typovou řadu litého cementového potěru o CEMFLOW®Look, který je ideálním východiskem pro barevné řešení podlahy v interiéru. 

CEMFLOW®Look dokáže splnit náročné požadavky architektů a investorů na barevný design podlah v interiérech. Po aplikaci tohoto typu litého cementového potěru a vyzrání se podlaha obrousí až na viditelné zrno a po zahlazení případných poŕů se napustí transparentním bezbarvým krystalizačním přípravkem pro vytvrzení povrchu. Povrch je pak chráněn proti usazování mikroorganismů a lze jej normálně čistit. V případě zájmu lze potěr probarvit na barevnou škálu dle vzorníku a poté provést vytvrzení povrchu. Vznikne tak otěruvzdorný, vysoce dekorativní povrch s přirozenou strukturou betonu v řezu, což je velmi zajímavé pro moderní architektonická řešení. V budoucnu může tento systém řešení dokonce nahradit používání dlažeb, či litých finálních stěrek, stejně jako je tomu v zahraničí. Tato ojedinělé architektonické řešení bylo použito například při rekonstrukci prostor pro Ústav designu Fakulty architektury ČVUT, či Bílkovy vily na pražských Hradčanech.

Cemflow® se na stavbu dopravuje autodomíchávačem. Podle objednávky Vám požadovaný typ a množství betonu zavezeme na stavbu, kde jej pomocí mobilních čerpadel uložíme na požadované místo do konstrukce. Při odborné ukládce a dodržení technologických zásad, se mohou odběratelé těšit z perfektně rovného povrchu a potěru s parametry splňujícími přísné požadavky platných norem.

 

Barevné betony umožňují naplnit vize moderní architektury

Pro moderní architekturu se stal beton díky svým jedinečným vlastnostem, tvárnosti a pozitivnímu estetickému působení vyhledávaným stavebním materiálem. Díky tomu pohledové betony dnes poskytují architektům a projektantům realizaci různorodých tvarů a naplnění často velmi odvážných představ.

Bez ohledu na velikost a složitost projektu umožňuje vtisknout stavbám svou prostorovou a charakterovou individualitu například COLORCRETE®, který je ideálním východiskem pro barevně řešené pohledové plochy z betonu. 

Ať už plánujete velký nebo malý architektonický projekt, stavíte rodinný dům, moderní most, betonovou kuchyň nebo snad sochu, na to všechno můžete využít barevný beton. Umíme navrhnout a vyrobit barevný beton přesně podle požadavků klientů, přičemž maximálně dbáme na výběr nejlepších složek a pigmentů pro zajištění barevné stálosti betonu. Každá konstrukce klade na beton jiné nároky, proto je před betonáží potřeba konzultace s technologem a následné vytvoření optimální receptury betonové směsi a ideálního způsobu betonáže tak, aby byl výsledný povrch pohledové konstrukce perfektní.

Lehce zpracovatelné betony Colorcrete® s obsahem barevných pigmentů jsou navrženy na základě konkrétních požadavků architekta nebo investora, s odpovídajícím probarvením betonu. Umožňují realizovat i ty nejsložitější tvary a detaily pohledových betonových ploch. Od běžného betonu má tento beton optimalizované složení s ohledem na jednoduché zpracování a dobrou zatékavost betonové směsi. Umožňuje vysoký výkon při betonáži a snižuje nároky na hutnění. Při realizaci je kladen vysoký důraz na dosažení nejlepší kvality výsledného povrchu pohledových betonů.

Colorcrete® se na stavbu dopravuje autodomíchávačem. Podle objednávky Vám požadovaný typ a množství betonu zavezeme na stavbu, kde jej pomocí mobilních čerpadel na automobilovém podvozku o délce ramene 17 až 58 metrů uložíme na požadované místo do konstrukce. 

Související sekce