Co je beton

Beton je stavební materiál vytvořený smícháním cementu, drobného a hrubého kameniva, vody a eventuálních příměsí a přísad, které zlepšují jeho vlastnosti. 

Jaké je jeho složení – receptura? 
Výroba betonu, smíchání jeho složek, vypadá na první pohled jednoduše. Aby však bylo dosaženo požadované kvality betonu, musí být přesně kalkulován poměr dávkování jeho jednotlivých složek, tzv. receptura. Jen tak lze docílit stanovené pevnosti betonu, obsahu vzduchu v betonu, jeho odolnosti proti průsaku vody, proti mrazu a různým chemickým látkám. Každá receptura přitom musí být ověřena a experimentálně v laboratoři a za provozu na betonárně. 

Jak se betonová směs míchá? 
Jednotlivé frakce kameniva (písek, štěrkopísek, štěrk), cement a příměsi jsou naváženy do míchacího jádra. Současně je do míchacího jádra nadávkována voda a přísady. Poté, co je záměs po stanoveném čase v míchacím jádře dostatečně promíchána, se míchací jádro otevře a čerstvý beton padá do autodomíchávače. 

Jak se beton dopravuje na stavbu? 
Doprava betonu na staveniště podléhá přesným pravidlům. Při tvorbě receptur se přihlíží k dopravní vzdálenosti a celkové délce dopravy. Obecně platným pravidlem je, že doba mezi počátkem míchacího procesu na betonárně a uložením betonu na stavbě by neměla přesáhnout 60 min. V opačném případě dochází k podstatnému zhoršení kvality betonu. Tato doba je závislá na druhu použitého cementu a lze ji prodlužovat přidáním přísad. 

Jak probíhná ukládání betonu? 
Beton je na staveništi ukládán do připraveného bednění buď přímo z autodomíchávače nebo je v případě ztíženého přístupu čerpán pomocí autočerpadla. V bednění se beton musí důkladně zhutnit a pak nechat zatvrdnout. 

Jak se ošetřuje betonu?
V prvních dnech se beton musí chránit před povětrnostními a jinými vlivy, především před nadměrným oteplením a ochlazením, před mrazem, vysušením, otřesy atd. K ochraně betonu používáme různé fólie a izolační materiály a chemické nátěry. 

V čem je krása finálního povrchu betonu? 
Beton je fascinujícím stavebním materiálem – poetickým a nanejvýš praktickým současně. Nikdo zpravidla nezpochybňuje technické kvality betonu, ale estetická hodnota betonu ještě stále nedošla svého ocenění. Beton se může proměnit v cokoli, co chcete, stačí jen dát prostor své představivosti. 

 

Slovník pojmů z oblasti betonařiny

Beton - materiál ze směsi cementu, hrubého a drobného kameniva a vody, s přísadami nebo příměsemi nebo bez nich, který získá své vlastnosti hydratací cementu. 

Čerstvý beton - beton, který je zcela zamíchán a je ještě v takovém stavu, který umožňuje jeho zhutnění zvoleným způsobem. 

Ztvrdlý beton - beton, který je v pevném stavu a má již určitou pevnost. 

Beton vyráběný na staveništi - beton, který byl odběratelem vyroben na staveništi pro vlastní potřebu. 

Transportbeton - beton dodávaný v čerstvém stavu osobou nebo organizací, která není odběratelem betonu; transportbeton ve smyslu normy ČSN EN 206 je také: 
- beton vyráběný odběratelem mimo staveniště, 
- beton vyráběný na staveništi, ale ne odběratelem. 

Obyčejný beton - beton, který má po vysušení v sušárně objemovou hmotnost větší než 2 000 kg/m3, ale nepřevyšující 2 600 kg/m3. 

Lehký beton - beton, který má po vysušení v sušárně objemovou hmotnost větší než 800 kg/m3 a menší než 2000 kg/m3. Je vyráběn zcela nebo jen zčásti z pórovitého kameniva. 

Těžký beton - beton, který má po vysušení v sušárně objemovou hmotnost větší než 2600 kg/m3.

Vysokopevnostní beton - beton, který má třídu pevnosti v tlaku větší než C 50/60 pro obyčejný a těžký beton a LC 50/55 pro lehký beton. 

Provzdušněný beton - beton obsahující provzdušňující přísady, kterými se zabezpečí obsah vzduchových pórů, minimálně v hodnotách požadovaných normou nebo jinými specifikacemi. 

Krychlový metr betonu - množství čerstvého betonu, které po zhutnění postupem uvedeným v EN 12350-6 vyplňuje objem jednoho krychlového metru. 

Typový beton - beton, pro který jsou výrobci specifikovány požadované vlastnosti a doplňující charakteristiky betonu a výrobce zodpovídá za dodání betonu vyhovujícího požadovaným vlastnostem a doplňujícím charakteristikám. 

Beton předepsaného složení - beton, pro který je výrobci předepsáno složení betonu včetně používaných složek a výrobce zodpovídá za dodání betonu předepsaného složení. 

Charakteristická pevnost - hodnota pevnosti, pro kterou lze očekávat nižší hodnoty nejvýše u 5 % základního souboru všech možných výsledků zkoušek pevnosti hodnoceného objemu betonu. 

Specifikace - konečná sestava dokumentovaných technických požadavků předaných výrobci ve formě požadovaných vlastností nebo složeni betonu. 

Působení prostředí - takové chemické a fyzikální působení, kterému je vystaven beton, jehož účinky na beton nebo, na výztuž, nebo na zabudované kovové vložky nejsou uvažovány jako zatížení konstrukce. 

Celkový obsah vody - dávkovaná voda a voda, která je už obsažena v kamenivu i na povrchu zrn kameniva, voda obsažena v přísadách a příměsích, které jsou přidávány v suspenzi, i voda z přidávaného ledu nebo při ohřívání parou. 

Účinný obsah vody - rozdíl mezi celkovým obsahem vody přítomným v čerstvém betonu a vodou nasáknutou kamenivem. 

Vodní součinitel - poměr účinného obsahu vody k hmotnosti cementu v čerstvém betonu. 

Přísada - materiál, který upravuje vlastnosti čerstvého nebo ztvrdlého betonu, přidávaný během míchání betonu v malém množství v poměru ke hmotnosti cementu. 

Příměs - práškovitý materiál, který se přidává do betonu za účelem zlepšení určitých vlastností nebo k docílení speciálních vlastností betonu; norma ČSN EN 206 pojednává o dvou druzích anorganických příměsí: 
- téměř inertní příměsi (druh I), 
- pucolany nebo latentní hydraulické příměsi (druh II).

Související sekce