Rekultivace

Součástí strategie skupiny Heidelberg Materials je i péče o vytěžená území. Přestože má každá těžební společnost tuto povinnost danou zákonem, může být daná norma plněna i nad rámec legislativních předpisů. Společnosti Českomoravský štěrk a Heidelberg Materials CZ k otázce rekultivací, resp. revitalizací, přistupují moderním způsobem. Kromě tradičních rekultivačních postupů, jimiž jsou zemědělská či lesnická rekultivace, se ve vhodných případech přikláníme k metodě řízené sukcese. Tímto postupem rozumíme podporu spontánně vznikající vegetace, její dolaďování a posilování, zejména dosadbou původních druhů rostlin. 

Rekultivace kamenolomu v Mašovicích

Příkladem rekultivovaného kamenolomu metodou řízené sukcese jsou Mašovice, provozovna nacházející se na hranicích Národního parku Podyjí. Bezprostřední blízkost chráněného území zvyšuje pravděpodobnost samovolného rozšíření množství rostlinných i živočišných druhů, včetně druhů ohrožených. Technická rekultivace tohoto kamenolomu byla omezena pouze na zabezpečení svahů a etáží. Charakteristická tvář lomu se skalními stěnami a vodní plochou na dně zůstala zachována, přičemž biologická rekultivace je zaměřena na podporu a dosadbu zpevňujících a rychle rostoucích dřevin. 

Tovačovská jezera

Obdobně cílená péče je věnována i rozsáhlému území Tovačovských jezer s dosud aktivní těžební činností. Celé území je již dnes vnímáno jako významný krajinný prvek s bohatou a dále se rozvíjející faunou a flórou. Systematická péče o toto území v sobě zahrnuje provozování stále více vyhledávaného samostatného rybářského revíru a rovněž aktivní spolupráci naší společnosti s Moravským ornitologickým spolkem, mimo jiné i na ne zcela běžných projektech, jakými jsou například plovoucí ostrůvky pro zahnízdění ohrožených ptačích druhů. 

 

 

Lom Maloměřice v Brně

Příkladem navrácení území, na němž probíhala těžba vápence pro cementářský průmysl, přírodě je lom Maloměřice v Brně. Lom byl rekultivován podle dohod Magistrátu města Brna a správy CHKO Moravský kras. Na ploše 6 hektarů rekultivací se nachází vyhlášená přírodní památka Kavky. V této části lomu a v přilehlé části „Růženin lom“ provozuje Pozemkový spolek Hády dvě naučné stezky pro podporu výuky botaniky na základních a středních školách. Naučná stezka Kavky je zřízena pro pozorování teplomilných rostlin a dřevin, naučná stezka Růženin lom pro pozorování mokřadů. 

Související sekce