Jsem stavebník rodinného domu

Chcete postavit rodinný dům na pevných základech? Hledáte nejlepší složení podlahy pro podlahové vytápění? Nebo se chystáte na rekonstrukci podlah, půdy, koupelny a ostatních místností? Níže uveřejněné články Vám určitě poradí.

Chytré řešení pro realizaci základové desky - fotoseriál ze stavby

Stavba domu začíná vždy od základů. A protože dům stavíme obvykle jednou za život, jeho základy by měly být kvalitní, správně dimenzované, pevné a rovné. Řešením je realizace základové desky z drátkobetonu STEELCRETE, který vyniká mimořádnou houževnatostí a odolností proti vzniku a rozšiřování trhlin. 

Rozptýlená ocelová vlákna v betonu částečně nebo v některých případech úplně nahrazují klasické betonářské výztuže, jako jsou třeba ocelové tyče nebo kari sítě vkládané do betonu. Volbou betonu s rozptýlenými ocelovými vlákny při realizaci základové desky a základových pasů se snižuje riziko nesprávného vyztužení či posunutí výztuží při betonáži a vibraci betonu. Opadá i nutnost kontroly klasické výztuže před betonáží. Odstraněním nebo částečnou redukcí klasické betonářské výztuže v konstrukci se značně snižují náklady na dopravu a skladování výztuže na stavbě a provádění armovacích prací.

Celý postup výstavby je tak jednodušší, rychlejší a zpravidla i nákladově příznivější. V betonu obsažené drátky zlepšují soudržnost betonu v detailech konstrukce, především na hranách a rozích, omezují nebo zmenšují trhliny a zabraňují odlupování betonu Drátkobeton je vhodný také při očekávaném zvýšeném namáhání betonu na otluk, tah a ohyb. Díky zmenšení mikrotrhlin v betonu je redukován možný expanzní prostor uvnitř betonu, takže ocelová vlákna navíc zpomalují postup koroze vlivem karbonatace betonu. Drátkobeton je dodáván i jako lehce zpracovatelný beton nebo beton pro konstrukce odolávající průsakům vody, tzv. vodotěsné betonové konstrukce.  Drátkobeton s definovanými vlastnostmi pod označením STEELCRETE, byl vyvinut technology skupiny Českomoravský beton, která je součástí HeidelbergCement Group.

Volbou betonu s rozptýlenou výztuží se výrazně zrychluje postup výstavby. Z následujícího postupu realizace základové desky o ploše 190 m2 pomocí drátkobetonu je patrné, že její realizace od příjezdu mixu na stavbu, načerpání betonu na plochu budoucí základové desky až po zpracování do požadované roviny zabrala dvojici stavebníků přibližně 2 hodiny. Na tomto rodinném domě ve Velkých Popovicích drátkobeton plně nahradil klasickou ocelovou výztuž betonu.

1) Na stavbě bylo dokončeno ošetření separací zhutněného podloží a nastavení výšky 20 cm základové desky před samotnou betonáží v celé ploše budoucích betonových základů rodinného domu. S drátkobetonem je možné zhotovit základovou desku pod rodinný dům bez dodatečné výztuže již od únosnosti podloží větší než 150 kN/m2. (8:00 hod.)

 Bylo dokončeno ošetření separací zhutněného podloží a nastavení výšky 20 cm základové desky v celé ploše budoucích betonových základů rodinného domu 

2) Značkový drátkobeton se zaručenými vlastnostmi je možné vyrábět pouze v betonárně. Jeho vlastnosti jsou určeny normami, např. ČSN EN 206-1 „Beton – Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda. Výroba probíhá na betonárně pod kontrolou všech postupů (dávkování složek, doba mísení, stanovené množství ocelových vláken). (8:30 hod.)

 Začíná se míchat drátkobeton STEELCRETE podle zvolené receptury

3) Vlastnosti vyrobeného betonu jsou průběžně kontrolovány, před dopravením na stavbu probíhá ještě kontrola kvalitydrátkobetonu včetně odběru vzorků na kontrolní testy. (8:40 hod.)

 STEELCRETE - zkouška rozlivu v betonárně, stanovení konzistence, odběr vzorků na kontrolní testy

4) Čerpání betonu zajistí speciální technika dodavatele. Kromě čerpání je možné ukládání betonu do konstrukce také dalšími prostředky jako jsou bádie nebo skluzem přímo z autodomíchávače (9:30 hod.)

 Příjezd čerpací techniky na stavbu

 5) Doprava drátkobetonu na stavbu je zajištěna autodomíchávači. Speciální technika zajistí čerpání betonu na plochu připravené budoucí základové desky rodinného domu.(9:45 hod.)

 Příjezd prvního mixu na stavbu, zahájena betonáž (čerpání betonu na plochu budoucí základové desky rodinného domu)

6) Ukládání čerstvého betonu je možné pomocí pístového čerpadla s výložníkem běžně na vzdálenost až 120 m vodorovně a 30 m svisle. Minimální světlý průměr hadic je 125 mm. Ukládání se provádí do vyčištěného bednění, při ukládání na základovou spáru se nesmí čerstvý beton znečistit zeminou. (10:00 hod.)

 Betonáž pokračuje současně se zapracováním do roviny základové desky

7) Detail čerstvého drátkobetonu na stavbě po čerpání na plochu základové desky. Takto uložený beton je třeba už v průběhu probíhající betonáže začít zpracovávat do roviny základové desky nivelační hrazdou či jinými prostředky. (10:30 hod.)

 

 8) Drátkobetony se hutní běžnými prostředky (vibrátory), avšak intenzita hutnění je zpravidla menší kvůli jejich konzistenci. Betony STEELCRETE pro plošné základové konstrukce je také možné vyrobit a uložit na vyšším stupni konzistence a jejich hutnění provádět pouze rozvlněním nivelačními hrazdami, a to ve dvou na sebe kolmých směrech. Při prvním vlnění se nivelační hrazda ponořuje celým průřezem do celé tloušťky vrstvy čerstvého betonu a pohyby hrazdy mají být intenzivní, při druhém vlnění ve směru kolmém na první směr se nivelační hrazda ponořuje jen zhruba na polovinu průřezu a upravuje se jen povrch betonu.(10:45 hod.)

 Zpracování základové desky do požadované roviny

9) Na obrázku vidíte detail zpracovaného drátkobetonu do požadované roviny základové desky. (11:15 hod.)

 

10)   Povrch hotové základové desky z drátkobetonu je nutné, jako u běžného betonu, začít ošetřovat neprodleně po uložení betonu a musí trvat s ohledem na podmínky okolního prostředí. Minimální délka ošetřování se stanoví v závislosti na počasí, použitém betonu, tvaru a velikosti betonového prvku, a to může být několik dní, ve výjimečných případech i dva až tři týdny. (12:00 hod.)

 Rovná hotová základová deska z drátkobetonu STEELCRETE

Správné ošetření betonu po aplikaci minimalizuje negativní vlivy okolí působící na čerstvý beton. Nejčastěji se jedná o vysoušení povrchu betonu vlivem vysokých teplot nebo větru, vyplavování cementu z povrchu betonu při silném dešti nebo promrznutím části nebo i celé konstrukce při teplotách nižších než 0 °C. Vysoušení betonu lze zabránit zakrytím fólií, vodním mlžením nebo vlhčením přes geotextílii. Teplota vody má odpovídat teplotě povrchu betonu. Příliš studená voda vyvolá tepelné smrštění povrchu betonu a vznik trhlin. Lze použít i ošetřovací nástřik nepropouštějící vodu. Toto řešení je doporučeno zvláště u lehce zpracovatelných betonů. Při silném dešti, který vyplavuje cement z povrchu betonu, je účinné zakrytí konstrukce například fólií.

Zabránit promrznutí betonu lze několika způsoby, na straně výrobce například ohřevem záměsové vody, kameniva a použitím betonů s vyšším vývinem hydratačního tepla, na stavbě případně zakrytím konstrukce nebo zaplachtováním části konstrukce a foukáním horkého vzduchu pod plachty. Využít lze i elektroohřev betonu uloženého v bednění. Volba konkrétního způsobu závisí na konkrétní teplotě (mrazu), intenzitě větru, deště nebo sněžení a na tvaru a objemu betonované konstrukce. Obecně se betonáž v zimním období, kdy by teplota během tvrdnutí betonu mohla poklesnout pod 0 °C, nedoporučuje.

Kvalitní základová deska pro váš rodinný dům

Při stavbě rodinného domu se nejčastěji pro založení objektu používá základový pas. Na první pohled je to nejjednodušší konstrukce. Stačí pouze vybagrovat správně tvar základu do podloží a následně do něj provést betonáž. Často však dojde k časové prodlevě a do výkopu se sesunou stěny či při betonáži dojde k opakovanému přerušování prací, což má za následek špatné navázání nebo nenavázání jednotlivých částí pasu. Základové pasy nebývají zpravidla vyztužené, a tak je mohou rovněž přerušit trhliny. Konečným důsledkem bývá nehomogenní konstrukce základů, která vede k nerovnoměrnému sedání objektu, což s sebou nese nepříjemné popraskání nosného i nenosného zdiva, které pak trvá po celou dobu životnosti objektu.

 

Kompaktní a vyztužená

Všechna tato negativa lze jednoduše eliminovat, když pro kompaktní základovou desku použijete beton Easycrete F  nebo Easycrete SF. Ten se totiž navíc může vyztužit ocelovými vlákny-drátky (dávka cca 30 kg/m3). Základová pláň se urovná do požadované nivelety, osadí a zafixují se prostupy (voda, el. proud anodpady), položí se podkladní folie a obední se obvod základové desky. Zhruba tři potřebné autodomíchávače Easycrete® s ocelovými drátky jsou bez větší námahy schopni uložit dva pracovníci asi za polovinu pracovní směny. Výhodou tohoto postupu je značná úspora času, efektivita, kvalita (kompaktní únosný základ) a především dům bez trhlin.

Betonáž základů lehce zhutnitelným betonem Easycrete®

Krok za krokem: Realizace vodonepropustných betonových konstrukcí, tzv. bílé vany

Bílá vana je v současné době často vyhledávanou alternativou řešení hydroizolačních systémů pro technologii zakládání stavby. Jedná se o vodonepropustnou betonovou konstrukci, u které železobetonová konstrukce přejímá vedle statické funkce nosné konstrukce i funkci hydroizolační tzv. proti prosakující vodě. Je vhodným řešením nejen u podzemních částí bytových a administrativních komplexů, ale také u podsklepených rodinných domů. V zahraničí se tímto způsobem řeší také tunelové a jiné inženýrské stavby. Základem funkce bílé vany je nejen správně navržený beton, ale i správně navržená konstrukce a v neposlední řadě také technologicky správné provedení konstrukce a správně navržené spáry a prostupy. Speciálně navržený beton pro výstavbu vodonepropustných konstrukcí vyrábí skupina Českomoravský beton pod názvem PERMACRETE. 

PERMACRETE splňuje přísné požadavky na průsak hmotou, tzn. v ploše, ale navíc svým složením pomáhá také omezit množství a šířku trhlin v konstrukci od objemových změn. Konstrukce proto může bez problémů čelit prostředí s podzemní vodou a zemní vlhkostí. Pokud stupeň vlivu prostředí nestanoví přísnější požadavek, mají betony PERMACRETE zaručený maximální průsak tlakovou vodou dle typu na úrovni 35 mm. PERMACRETE je materiálem se zaručenými vlastnostmi, řešením bez použití krystalizačních přísad. Beton je už ve svém základu navržen jako vodonepropustný, čímž překonává používání krystalizačních přísad, které jsou až následným řešením sanace trhlin v betonové konstrukci bílé vany.

Zmenšení šířky trhlin a omezení průtoku skrz trhlinu

Dalším předpokladem správné funkce bílé vany je omezení vzniku trhlin, nejlépe jen na ty řízené, což jsou ty v místě s těsnicím profilem. Omezení výskytu a šířky trhlin lze zajistit omezením smrštění betonu nebo vyztužením, a to tuhou nebo rozptýlenou výztuží. Tato rozptýlená výztuž dokáže v některých případech zcela nahradit běžnou betonářskou výztuž. PERMACRETE se standardně vyrábí v pevnostních třídách C25/30 až C40/50. Pro zvýšení pevnosti v tahu za ohybu lze použít typ PERMACRETE D s obsahem rozptýlené výztuže v podobě ocelových drátků. Ty se do betonu přimíchávají již na betonárně a spolu s ním se dopravují na stavbu autodomíchávačem. Díky rozptýlené výztuži dochází (dle příručky Deutscher Ausschuss für Stahlbeton DAfStb-Heft 483) k výraznému zmenšení šířky trhliny (až o 50 %) a omezení průtoku vody skrz trhlinu (až o 95 %). Použití betonu PERMACRETE D ve stěnové konstrukci má tak významný přínos kvalitativní i ekonomický. Betony PERMACRETE jsou navrhovány v tekutější konzistenci S4 až SF1 (lehce zhutnitelný beton), což zajistí dobré probetonování konstrukce a správnou fixaci těsnicích prvků ve spárách. Beton se díky vyšší tekutosti lépe rozteče po bednění a vyplní všechny záhyby konstrukce do všech detailů.

Předpokladem realizace kvalitní vodonepropustné konstrukce je úzká spolupráce všech zúčastněných stran na realizaci projektu – tedy zadavatele, projektanta, výrobce betonu a prováděcí firmy. Technolog Ing. Robert Coufal, Ph.D. ze společnosti TBG Metrostav s.r.o. (člen skupiny Českomoravský beton) k tomu říká: „Základním krokem je vždy správná specifikace betonu, uvedená poté v projektu.“

1)  Návrh konstrukce bílé vany

Dle TP ČBS 02(rakouská OVVB směrnice) by měla tloušťka betonové konstrukce činit min. 300 mm.Konstrukci je nutné z hlediska vzniku trhlin vyztužit, a to s ohledem na vynucená namáhání (hydratační teplo, smrštění) i na vnější zatížení (vlastní tíha, užitné zatížení). Výztuž se navrhuje na maximálně přípustnou šířku trhliny. Šířka trhliny je předepsána dle využití konstrukce a dle zatížení vodou. Tvarově je vhodné omezit výškové skoky v základové desce. Pokud jsou nezbytné, je vhodné přidat kompresní vrstvu, ošetřit vodorovné pracovní spáry a provést náběhy.

 

2)  Příprava podkladu pod bílou vanu

Po zhutnění podloží následuje realizace tzv. podkladních betonů.  Realizace podkladních betonů je nutná jako ochrana základové spáry před povětrnostními vlivy po dobu přípravy betonáže základové desky. Další funkcí je zamezení znečištění betonu a výztuže zeminou. Pro realizaci podkladních betonů se běžně používá beton pevnostní třídy C12/15 nebo nižší. U základových desek velkých rozměrů doporučuje TP ČBS 02 provedení separační vrstvy mezi podkladní beton a základovou desku. Tato vrstva omezuje tření mezi podkladním betonem a základovou deskou a omezuje tak vznik tahových sil v základové desce.

 

 3) Vyztužení základové desky

Množství a typ výztuže uvádí projekt a vychází z typu a účelu konstrukce. Oproti běžným konstrukcím se vyztužení nenavrhuje pouze na vnější zatížení, ale hlavně i na vynucená namáhání od teploty při hydrataci betonu a od objemových změn betonu. Důležité je zejména na počátku specifikovat maximální přípustnou trhlinu a na tuto šířku potom vyztužení navrhnout. V případě základových desek bílých van je ve většině případů nutné vyztužit konstrukci tuhou výztuží, popřípadě tuhou výztuží v kombinaci s rozptýlenou ocelovou výztuží (drátky).

4)  Těsnění pracovních spár

Spáry je nutné opatřit vhodnými těsnicími profily. Doporučuje se před realizací zpracovat a odsouhlasit mezi účastníky výstavby detaily provedení všech spar. Jako těsnící prvky mohou posloužit různé PVC nebo FPO pásy, nebo těsnící plechy. Těsnicí prvky pracovních nebo dilatačních je vždy nutno správně osadit a zabetonovat. Vždy je třeba postupovat dle technických listů dodavatele těsnícího prvku.

 

5) Specifikace a výroba betonu

Dle Normy ČSN EN 206-1 nelze specifikovat parametry, které by měl beton pro bílé vany splňovat. Proto byl ve skupině Českomoravský beton vyvinut beton PERMACRETE. PERMACRETE® je značkový transportbeton vyráběný na betonárnách Českomoravského betonu dle ČSN EN 206-1. Jedná se o speciálně navržený beton pro výstavbu vodonepropustných konstrukcí, známých pod pojmem "bílá vana". Splňuje nejenom přísné požadavky na průsak hmotou, ale svým složením pomáhá také omezit množství a šířkutrhlin v konstrukci od objemových změn. Díky své velmi dobré zpracovatelnosti beton usnadňuje perfektní provedení dilatačních a pracovních spár s těsnícími profily. Vzhledem k výraznému omezení vývoje hydratačního tepla a tím i teplotního gradientu je Permacrete vhodný i pro masivní konstrukce. Vlastnosti vyráběného betonu jsou průběžně kontrolovány, před dopravením na stavbu probíhá ještě kontrola kvality betonu včetně odběru vzorků na kontrolní testy.

 

6) Doprava betonu na staveniště

Doprava betonu na stavbu je zajištěna autodomíchávači. Směs není možné vyrábět v suchém stavu, nebo v konzistenci pro převoz sklápěčkami. Beton je čerpatelný běžnými čerpadly na beton. Kromě čerpání je možné ukládání betonu do konstrukce také dalšími prostředky jako jsou např. bádie.

 

7)  Čerpání betonu

Ukládání čerstvého betonu je možné pomocí pístového čerpadla s výložníkem. V případě použití potrubí je možné beton čerpat až na vzdálenost až 120 m vodorovně a 30 m svisle. Minimální světlý průměr hadic je 125 mm.

 

8)  Betonáž desky

 Beton PERMACRETE se hutní běžnými prostředky (vibrátory). Intenzitu hutnění je nutné přizpůsobit objednané a dodané konzistenci. Povrch základové desky je možné leštit.

 

9)  Ošetřování desky

Povrch hotových vodonepropustných konstrukcí  je nutné, jako u běžného betonu, začít ošetřovat neprodleně po uložení betonu s ohledem na snížení rizika vzniku trhlin. Minimální délka ošetřování se stanoví v závislosti na klimatických podmínkách, použitém betonu, tvaru a velikosti betonového prvku. Všeobecně platí, že čím déle je beton ošetřován, tím lépe, nejméně však 7 dní. Vodorovné konstrukce se ošetřují pomocí aplikace ochranného postřiku ihned po betonáži, nebo po vyleštění, případně zakrytím fólií (po dosažení pochozích pevností betonu). V zimním období je nutná ochrana před mrazem, např. zakrytím geotextilií.

 

10) Vyztužení stěn bílé vany

Stejně jako u desek je nutné výztuž stěn navrhnout na maximální šířku trhliny při namáhání vnějším zatížením a vynuceným namáháním. U větších objektů jsou stěnové konstrukce vyztuženy klasickou tuhou výztuží. V některých případech je ekonomicky a technicky výhodné je nahradit tuhou výztuž rozptýlenou ocelovou výztuží (drátky), typicky například u stěn bílých van menších objektů.

 

11) Těsnící prvky a řízené trhliny ve stěnách

Stejně jako u spár v deskách, je nutné použít těsnící profily i ve sparách stěn. Aby se minimalizovalo riziko vzniku neřízených trhlin, je vhodné ve stěnách bílé vany vytvořit řízenou trhlinu s těsnicím profilem (např. křížový plech) ve vzdálenosti maximálně 2x výška konstrukce.

12)  Betonáž stěn

Při betonáži stěn je nutné (stejně jako u běžných konstrukcí) zabránit padání betonu z velké výšky. Se zvyšující se výškou padání betonu roste riziko rozdělení betonu a tvorba hnízd. Vibrace se provádí běžnými ponornými vibrátory a intenzita musí být přizpůsobena konzistenci betonu

 

13)  Ošetřování stěn

Doporučená doba odbednění konstrukcí bílých van je dle TP ČBS 02 minimálně 36 hodin. Při kratších odbedňovacích lhůtách je nutné započít maximálně do 1 hodiny po odbednění s účinným ošetřováním. Ošetřování by mělo být přizpůsobeno klimatickým podmínkám a mělo by trvat minimálně 7 dní. Za vhodné ošetřování se považuje ponechání v bednění, nanesení postřiku proti odparu v dostatečném množství, nebo zaplachtování.

 

14)  Hotová bílá vana

 

Betony PERMACRETE jsou navrhovány v tekutější konzistenci S4 až SF1 (lehce zhutnitelný beton), což zajistí dobré probetonování konstrukce a správnou fixaci těsnicích prvků ve spárách. Beton se díky vyšší tekutosti lépe rozteče po bednění a vyplní všechny záhyby konstrukce do všech detailů. Podrobné informace o produktu jsou dostupné na www.permacrete.cz

Předpokladem realizace kvalitní vodonepropustné konstrukce je úzká spolupráce všech zúčastněných stran na realizaci projektu. Před betonážemi nabízí společnost Českomoravský beton zdarma konzultaci s technologem.

Snadná a rychlá realizace lité podlahy v rodinném domě

Krásu podlahy obvykle posuzujeme jen podle položené krytiny, kterou ve výsledku vidíme. Aby však byla dokonalá i tato vrchní nášlapná vrstva, je třeba vybrat i kvalitní základ pro její pokládku. Perfektně rovných podlahových ploch s vynikající pevností lze během pár hodin dosáhnout realizací litých podlah. Ty jsou v současné době jedním z nejpoužívanějších řešení podlahových konstrukcí. 

Pro lité podlahy se využívají dva typy směsí: anhydritový nebo cementový potěr. Skupina Českomoravský beton nabízí tyto materiály pod obchodními značkami ANHYMENT® a CEMFLOW®. Obě řešení přitom spojuje snadná a rychlá realizace podlahové plochy. Za jeden den je možné nalít plochu až 1000 m2, u anhydritové podlahy dokonce až 1500 m2. Hotová podlaha je po 24 – 48 hodinách pochozí, už po 4 – 5 dnech ji lze zatížit lehkým stavebním provozem. Oba typy směsí vynikají vysokou tekutostí a absencí pórů, takže dokonale vyplní veškeré prostory mezi trubkami či kabely podlahového topení. Díky tomu podlaha lépe akumuluje teplo a podlahové topení se snadněji reguluje, čímž lze značně ušetřit náklady na vytápění. Předností anhydritového potěru ANHYMENT je dosažení vysoké pevnosti a odolnosti vůči deformacím a možnost snížení podlahové vrstvy až na 3,5 cm nad rozvody podlahového topení, takže pak dochází k rychlejšímu průchodu tepla konstrukcí. Vrstva cementového potěru zase oproti potěru anhydritovému rychleji vysychá, proto se CEMFLOW používá při realizaci podlah v dřevostavbách. Cementový potěr se hodí i pro rekonstrukce a pro prostory s vyšší vlhkostí, jako je historická zástavba, garáže, sklepy apod.

Následující fotoreportáž zachycuje pokládku lité podlahy o ploše cca 120 m² s využitím cementového litého potěru CEMFLOW v rodinném domě, včetně praktických rad a tipů na správné provedení lité podlahy.

1)  Příprava podlahové konstrukce

 

 Na nosné podkladové konstrukci s realizovanými rozvody vyplníme mezery mezi jednotlivými kabely a trubkami polystyrenem (EPS 100), případně cementovou litou pěnou PORIMENT z nabídky skupiny Českomoravský beton. Tepelnou izolaci z deskového pěnového polystyrenu (EPS 100) v tloušťce dle požadavků na tepelný odpor umístíme nad rozvody. Obvykle se síla izolační vrstvy pohybuje v rozmezí 10 – 20 cm. Tepelná, případně kročejová, izolace se překryje tzv. separační vrstvou nebo, v případě podlahového vytápění, se na ni uloží tzv. systémové desky, případně odrazová folie či jiný podklad. Po obvodu se na zdi upevní dilatační pás z pěnového polyethylenu. Tato obvodová dilatace se pro cementový potěr na plochy s podlahovým vytápěním zpravidla provádí v tloušťce 10 – 15 mm.

2) Příprava prostor s podlahovým topením k lití potěru

 

Systémová deska je nejčastěji k vidění v tzv. nopovém provedení, čili v provedení se „špunty“. Ty usnadňují montáž trubek podlahového topení, pomáhají totiž dodržet přesné rozteče mezi trubkami. Trubky tak lze montovat jen v daných roztečích, nejčastěji 100 mm – 150 mm.

3) Nastavení výšky litého potěru

Výšková úroveň tzv. trojnožek, do jejichž úrovně se potěr později nalévá, se nastaví pomocí hadicové vodováhy nebo laseru. Toto nastavení zajišťuje dokonalou rovinu a rovnoměrnou výškovou úroveň v celé ploše podlahy. Trojnožky se umisťují zpravidla v roztečích 2 m. Také je možné výšku potěru určovat během lití pomocí přenosného stavebního laseru a odrazové tyče.

4) Prostor připravený pro pokládku lité podlahy

 

Takto vypadá místnost připravená pro pokládku lité podlahy. Výšku, do jaké se potěr lije, nastavený trojnožkami, volíme podle vlastností litého potěru (pevnostní třída v tlaku a v tahu za ohybu), v případě plovoucích potěrů i podle tloušťky a stlačitelnosti izolační vrstvy pod litou podlahou (tepelná izolace a kročejová izolace) a na základě požadavku na celkovou únosnost, resp. zatížení, podlahové konstrukce.

Tip: Minimální tloušťku podlahy z cementového litého potěru CEMFLOW pomůže navrhnout „Kalkulátor tloušťky litého potěru“.

5) Příjezd speciální techniky na stavbu

 

Litý potěry CEMFLOW se vyrábí na betonárnách a na stavbu se dopravuje v čerstvém stavu autodomíchávačem. Využití autodomíchávače oproti mobilnímu silu je výhodné, protože autodomíchávač není nenáročný na místo (nepotřebuje manipulační prostor pro plnění a zdvih sila, pouze přístupovou cestu) a nevyžaduje připojení ke zdroji vody ani elektřiny. Na stavbě navíc nezůstává žádný odpad. Do velkého autodomíchávače se vejde až 7 m3 samonivelačního potěru.

6) Zkouška rozlivu

 

Před litím směsi do konstrukce se kontroluje konzistence směsi rozlivem. Zkoušku konzistence rozlitím provádí při přejímce zpracovatel směsi, tj. realizační firma. Na požádání ji může provést obsluha výrobcem dodaného čerpadla nebo jiný zástupce výrobce směsi. Měřením konzistence materiálu při přejímce kontroluje zpracovatel deklarovanou kvalitu potěru. Konzistence cementového potěru se měří na navlhčené a setřené rozlivové desce pomocí maltového kužílku (Haegermannův kužel – dle ČSN EN 1015-3), anhydritové potěry se testují na suché desce. Konzistenci lze upravit i na stavbě na přání zákazníka.

Optimální rozliv cementové lité směsi se pohybuje na úrovni 22–26 cm pro tloušťku potěru do 8 cm a 20–24 cm pro tloušťku nad 8 cm. Maximální povolený rozliv litého cementového potěru je 28 cm.

7) Čerpání lité směsi na stavbě z autodomíchávače

 

Do konstrukce se litá směs cementového potěru dopravuje mobilními pístovými čerpadly přes násypku autodomíchávače gumovými hadicemi o průměru licí hadice 50 mm. Maximální dopravní vzdálenost pístovým čerpadlem činí 150 m vodorovně nebo 30 m svisle.

8) Aplikace litého potěru

 

Aby se dosáhlo rovnoměrného rozmístění směsi, ukládá se litý potěr postupným naléváním kývavým pohybem z hadic na nenasákavý podklad, a to až do výše vyznačené trojnožkami.

9) Litý potěr před nivelací

 

Směs se lije vždy tak, aby se zamezilo jejímu vniknutí pod separační vrstvu. Hodnoty teplot vnějšího prostředí i prostředí stavby při ukládce a 3 dny po uložení se musí pohybovat mezi hodnotami +5 °C a +25 °C.

10) Hutnění - hrubé urovnání lité směsi

 

 Nalitá plocha se pomocí speciálních nivelačních hrazd zpracovává tzv. vlněním. Účelem vlnění je usnadnění rozlití a zatečení směsi do všech míst a dutin, například v rozích, pod podlahovým topením apod., a dále odvzdušnění nalité směsi v celé její tloušťce. Plocha se nejprve rozvlní v jednom směru, při tomto „prvním vlnění“ je nutné s hrazdou pracovat větší silou a ponořovat tyč do celé tloušťky uložené vrstvy – až na podklad.

11) Nivelace -  urovnání povrchu lité směsi  

 

 Následně se plocha rozvlní ve druhém, kolmém směru. Při tomto druhém vlnění se hrazda ponořuje zhruba do poloviny tloušťky uložené vrstvy, tedy o něco jemněji. Vlnění se musí provádět bezprostředně po nalití plochy (uložení), dokud je směs maximálně zpracovatelná. Touto cestou dochází k zahlazení nerovností na povrchu potěru.

12) Ošetřování

  

Kvalitní a důkladné ošetřování litého potěru může významně ovlivnit jeho konečné vlastnosti, ale i rychlost jejich dosažení. Pro omezení smrštění z vysychání a vzniku trhlin je u cementových potěrů nutné ihned po znivelování jejich povrch ošetřit ochranným postřikem, který je součástí dodávky lité směsi. Průměrné dávkování postřiku je 0,1 l/m2. Konkrétní dávkování, případně vynechání, závisí na podmínkách v místě ukládky, zejména na rychlosti vysychání potěru. Potěr je třeba první tři dny po položení chránit před průvanem i přímým slunečním zářením a prudkou změnou teplot.

13) Hotový povrch podlahy po zpracování do požadované roviny

 

Litá podlaha je pochozí po 24-48 hodinách po ukončení pokládky, částečně zatížitelná po cca 3 dnech (při teplotách 15–20 °C). V případě, že na litou podlahu bude pokládána lepená nášlapná vrstva, je třeba povrch potěru ještě přebrousit a zkontrolovat zbytkovou vlhkost potěru. Před pokládkou na vytápěné potěry se musí provést nátopová zkouška systému, který je popsána v technických listech potěrů.

Litý potěry CEMFLOW se vyrábí v betonárnách skupiny Českomoravský beton s plně automatizovaným systémem řízení dle speciální a ověřené receptury.

Perfektní podlahu v dřevostavbě zajistí litý cementový potěr

Nyní se můžete seznámit s tím, jak snadno a rychle lze dnes vyřešit výstavbu podlahy s podlahovým vytápěním. Konkrétně na příkladu pokládky litého cementového potěru CEMFLOW na stavbě rodinného domu.

Doprava a čerpání litého cementového potěru CEMFLOW na stavbě rodinného domu                                            Doprava a čerpání CEMFLOW na stavbě 

Investor zvolil právě tento stavební materiál, protože mu v projektu splnil veškeré požadavky a očekávání. Samotná realizace pokládky podlahy o velikosti cca 150 m² ve dvoupatrovém rodinném domě trvala v partě tří stavebníků přibližně dvě hodiny.

 Ideálně připravený prostor pro pokládku litého cementového potěru CEMFLOW                                            Ideálně připravený prostor pro pokládku CEMFLOW

V případě, že hledáte kvalitní a rychlé řešení teplé podlahy, máme pro vaše bydlení ideální řešení. Aplikací přímo dovezeného litého cementového potěru CEMFLOW postavíte kvalitní pochozí podlahy, které splní i ty nejnáročnější požadavky pro vaše budoucí bydlení.

Aplikace litého cementového potěru CEMFLOW na stavbě rodinného domu                                            Aplikace CEMFLOW na stavbě rodinného domu

Díky unikátní receptuře je CEMFLOW objemově stálý, s maximální hodnotou smrštění 0,5 mm/m, při zachování vysoké tekutosti směsi. Své využití má pro podlahy, kde je z důvodů zvýšené vlhkosti nutné použít právě cementový výrobek.

Urovnání litého cementového potěru CEMFLOW do požadované roviny                                           Urovnání CEMFLOW do požadované roviny

V případě cementových potěrů je například pod paropropustné podlahoviny (např. koberec) nejvyšší dovolená hodnota vlhkosti 5%. U CEMFLOW je jí dosahováno v závislosti na tloušťce potěru, klimatických podmínkách a systému větrání na stavbě již po 7 – 14 dnech.

Ošetřování litého cementového potěru CEMFLOW po zpracování                                          Ošetřování CEMFLOW po zpracování

Moderní stavební materiál CEMFLOW se může kdykoliv uplatnit při výstavbě nebo rekonstrukci podlahy, kde vyžadují rychlost a kvalitu. Vyrábí se v betonárnách po celé České republice za nepřetržité kontroly kvality výroby. Na stavbu je dodáván autodomíchávači a do konstrukce je ukládán pomocí mobilních čerpadel.

V případě zájmu neváhejte kontaktovat naše obchodní zástupce. Více informací a kontakty naleznete na www.cemflow.cz.

Podlahové topení

Podlahové vytápění je v principu velkoplošný zdroj sálavého tepla s rovnoměrným rozdělením teploty po celé ploše vytápěné místnosti. Teplo vycházející z podlahy je pro lidské tělo přirozenější a příjemnější. Teplotní spád (rozdíl teplot mezi stropem a podlahou) je menší (obvykle kolem 3º). Pocit tepelného komfortu je navíc dosažen při teplotách o něco nižších než u konvenčních topných systémů. Díky tomu může být podlahové vytápění v provozních nákladech o něco úspornější než klasické radiátory. Podlahové vytápění také snižuje pohyb prachu v místnosti (je zde minimální rozdíl mezi teplotou podlahy a vzduchu) a tak je vhodné například pro alergiky.

Konstrukce podlahy

Výsledné vlastnosti podlahového vytápění vedle výběru vhodného topného systému ovlivňuje další faktor a tím je konstrukce celé podlahy, kterou tvoří:

 • Finální nášlapná vrstva, tedy povrch, který vidíme a se kterým přicházíme do kontaktu (dlažba, laminátové podlahy, koberce…). Použitá nášlapná vrstva má vliv na účinnost podlahového topení v závislosti na jejím přenosu tepla (z tohoto hlediska je ideální například dlažba, ale vhodné jsou i dřevěné a laminátové krytiny).
 • Tzv. roznášecí vrstva s úlohou rozložit zatížení podlahy na větší plochu. V této vrstvě jsou uloženy kabely podlahového topení a právě tato vrstva nejvíce ovlivňuje jedinou negativní vlastnost systému – pomalý náběh počáteční provozní teploty a větší tepelnou setrvačnost. Čím je tato vrstva nižší, tím rychleji reaguje na vaše teplotní požadavky. Dříve často používané cementové mazaniny tento problém neřeší – proto se stále častěji používají lité anhydritové (sádrové) potěry jako je Anhyment, které redukují výšku roznášecí vrstvy, a to při větší pevnosti a menší smrštitelnosti podlahy.
 • Izolační vrstva, která zabraňuje úniku tepla do základů, ve stropech zároveň slouží jako částečná zvuková izolace proti kročejovému hluku. Tloušťka této vrstvy a použitý materiál ovlivňuje i tloušťku roznášecí vrstvy z hlediska požadovaných pevností podlahy.

Při rozhodování o podlahovém vytápění je proto důležité věnovat pozornost nejen výběru vlastního systému podlahové topení, ale i roznášecí vrstvy a tepelných izolací.

Konvenční potěr

Anhydritový potěr

Konvenční cementový potěr vytváří množství jemných pórů, které způsobují ztráty tepelné energie při průchodu trubkou podlahového topení. Vrstva potěru nad podlahovým topením musí být vyšší, dochází tak ke zbytečnému prohřívání většího objemu materiálu. Doba potřebná k prohřátí podlahové vrstvy cementového potěru a dosažení optimální tepelné pohody je cca 3–4 hodiny. Moderní anhydritový potěr Anhyment obtéká dokonale a bez pórů trubky podlahového topení, dochází tak rychlejšímu průchodu tepla trubkou bez větší ztráty tepelné energie. Anhyment umožňuje snížení podlahové vrstvy s velmi účinným přenosem tepla a rychlou reakcí na teplotní změny. Doba potřebná k prohřátí podlahové vrstvy Anhymentu je přibližně dvě hodiny.

 

Litý potěr Anhyment – výhody pro podlahové topení

 • Lze jej použít pro zalití kabelů jak teplovodního, tak i elektrického podlahového vytápění
 • Vhodný jak pro topné kabely v systémových deskách, tak i pro kabely ukládané ve vodících lištách
 • Lze na něj pokládat prakticky všechny druhy nášlapných vrstev – krytin, které jsou vhodné pro použití s podlahovým topením – PVC, linoleum, guma, parkety, plovoucí laminátové podlahy, keramické dlaždice, mramor, přírodní kamenivo, povlakové kryty z textilií
 • Vysoká pevnost a nižší hmotnost Anhymentu oproti cementovým potěrům umožňuje realizaci vyšších tepelněizolačních vrstev
 • Již po sedmi dnech od nalití lze začít s vytápěním

 

Hlavní zásady, aneb jak na to?

 • Zásadně nejsou vhodné izolační vrstvy se stlačitelností větší než pět milimetrů
 • Výška litého potěru Anhyment nad horním lícem trubky topení musí být minimálně 3,5 cm při zatížení vytápěné podlahy do 150 kg/m2
 • Celková tloušťka potěru závisí na poloze trubek podlahového vytápění
 • Trubky podlahového vytápění ukládané ve vodících lištách se zalévají ve dvou krocích, nejdříve vrstva do výšky trubek, v dalším kroku min. 3,5 cm silná vrstva nad trubkami
 • Trubky podlahového topení na systémových deskách se pokládají jen jednou vrstvou
 • S vytápěním podlah můžete začít po sedmi dnech od pokládky potěru, počáteční teplota nesmí být vyšší než 25 ºC, teplota se smí zvyšovat maximálně o 5 ºC denně a nesmí být nikdy během vysychání podlah vyšší než 50 ºC
 • Zda je podlaha dostatečně vyschlá, můžete zjistit položením PE folie 50×50 cm, kterou na okrajích přilepíte lepící páskou k podlaze. Pokud během 24 hodin pod folií zkondenzuje voda, není podlaha dostatečně vyschlá
 • V zásadě lze říci, že lité podlahy Anhyment o tloušťce 40 mm vysychají asi čtyři týdny – každých 10 mm tloušťky potěru však již vysychá další dva týdny. Dobu vysychání ovlivňuje větrání, temperování a vzdušná vlhkost.
 • Zbytková vlhkost se doporučuje měřit CM testerem přesně vypálením a zvážením
 • Zbytková vlhkost pro pokládku pár nepropouštějících krytin (dlažba apod.) je maximálně 0,5 %, u krytin propouštějících páru (koberce) lze pokládat při zbytkové vlhkosti 1 %

Rekonstrukce starých podlah, půdní vestavby

Rekonstrukce starých podlah, půdní vestavby

Máte-li v úmyslu vybudovat ve vašem domě podlahové topení, nevyhnete se rekonstrukci stávajících podlah. Pokud použijete betonovou mazaninu, musíte uvažovat s tloušťkou 6 až 8 centimetrům. V důsledku toho dojde ke zvýšení celkové výšky podlahy a ke snížení světlé výšky místností, nemluvě o nutnosti úpravy dveří a jejich zárubní. U půdních vestaveb bývá navíc problém u starých trámových stropů, protože použitím betonových podlah dojde k většímu zatížení nosné konstrukce. Právě v takovém případě bude výhodné přizvat na pomoc Anhyment. V takovém případě stačí tloušťka potěru nad trubkou podlahového topení pouze 35 mm. A právě díky menší vrstvě bude také menší zatížení stropních konstrukcí.
V každém případě však doporučujeme možnost užití Anhymentu pro rekonstrukce konzultovat s vaším projektantem, případně statikem.

Při půdní vestavbě – rekonstrukci v obytných domech, zejména ve starší městské zástavbě, bývá často problém doprava materiálů do nejvyšších pater, u jiných podlahových směsí je nezbytné řešit úřední povolení k záboru veřejného prostranství pro umístění nutné výrobní technologie popřípadě je materiál vynášen do pater v pytlích a sousedy obtěžuje hluk a pohyb na schodištích.

Výrobní technologie litých podlahovým směsí Anhyment tento problém efektivně řeší. Není nutné zajistit zábor prostranství, materiál je na místo stavby dopravován v požadovaném čase autodomíchávačem a pomocí motorového čerpadla během několika hodin načerpán na místo půdní vestavby. Přitom není nutné umístění čerpadla přímo u místa stavby – Anhyment lze čerpat až na vzdálenost větší než 100 metrů.

Při rekonstrukcích podlah v patře či u půdních vestaveb je důležité vzít v potaz i nutnost akustické izolace podlah pro zachování kročejové neprůzvučnosti.

Zejména při půdních rekonstrukcích v bytových domech je při posuzování akustických vlastností podlahy nutné vycházet z celého souvrství podlahy a stropu, kdy je pro kročejovou neprůzvučnost směrodatná pružná mezivrstva a pro vzduchovou neprůzvučnost plošná hmotnost celé konstrukce. Jestliže chceme zaručit dostatečnou kročejovou neprůzvučnost, je nutné oddělit vrstvu potěru od nosné konstrukce a od stěn pružnou vložkou dostatečné tloušťky. Takto vzniklému souvrství říkáme těžká plovoucí podlaha. Jako pružnou vložku lze použít polyetylénový pás, minerální vlnu nebo kročejový polystyrén, přičemž mocnost vrstvy závisí na dynamické tuhosti materiálu. Jako nejvhodnější materiál pro tyto vrstvy se jeví polyetylénový pás, kdy ve většině případů postačuje vrstva pouhých 5 mm.

litým potěrům Anhyment je na toto téma zpracována Akustická studie v ateliéru stavební fyziky, a to pro pět nejčastěji používaných souvrství, tři typy pružných vložek a pro čtyři typy stropů. Ve výsledku se tedy jedná o 60 nejčastějších kombinací. Tuto studii si pro svého projektanta můžete vyžádat při osobní schůzce u našich obchodníků.

 

Související sekce