Modernizace a rekonstrukce D4

Je tomu už bezmála padesát let, kdy se začalo s výstavbou čtyřpruhové směrově rozdělené rychlostní silnice R4 z Prahy do jižních Čech. Dnešní D4, někdejší rychlostní silnice R4, byla vždy chápána jako spojnice Prahy s Jihočeským krajem, Českými Budějovicemi, Šumavou i s naším německým sousedem. Již ve dvacátých letech minulého století plnila také funkci regionální spojnice Prahy s rekreačními oblastmi Brd a Vltavské kaskády.

  

S moderní výstavbou se začalo v roce 1969 na úrovni dnešní Zbraslavi. Během dalších dvaceti let byla dálnice dobudována až k obci Dubenec u Příbrami. Velká zátěž této hojně využívané části dálnice si v průběhu dalších let vyžádala řadu zásadních rekonstrukcí a nových stavebních prvků, ať šlo o rekonstrukci povrchů vozovek, výstavbu protihlukové stěny nebo výstavbu mostních konstrukcí, kterých je na tomto úseku více než dvacet. Českomoravský beton, a.s. se na většině těchto staveb podílel dodávkami betonových směsí z betonárny v Příbrami.

V letech 2006 až 2007 dodával ČMB beton na stavbu konce dálnice, později na realizaci mimoúrovňového křížení I/20 Nová Hospoda; v září 2010 byla zprovozněna navazující stavba Mirotice – Třebkov a vznikl tak souvislý úsek v délce 6,7 km. V roce 2015 byla zahájena výstavba úseku Skalka – kříž. II/118 v délce 4,7km. Generálním dodavatelem stavby je společnost Skanska a. s. Stavba zahrnuje obchvat obce Dubenec, napojení okolních obcí a usedlostí a mimoúrovňové křížení D4 se silnicí II/118 z obce Háje směrem na Kamýk nad Vltavou. Na tuto stavbu je plánováno dodat z betonárny Příbram cca 5000 m3 KSC (kamenivo stmelené cementem) a 5000 m3 transportbetonu.

KSC slouží jako podklad pod asfaltové povrchy pro obslužnou komunikaci. Ostatní betonové směsi jsou využívány pro různé typy betonových konstrukcí, např. velkou pohledovou opěrnou zeď u nově zbudované okružní křižovatky v severní části úseku; rekonstrukci mostu v těsné blízkosti této křižovatky; propustek u obce Dubenec; opěry, křídla a pilíře pro most vedoucí přes D4. Kromě těchto větších monolitických konstrukcí dodáváme i na desítky menších staveb – nájezdy, římsy a žlaby pro svedení dešťové vody.

V příštích čtyřech letech je plánována výstavba zbývajících pěti úseků D4 a tím by měla být výstavba celé „čtyřky“ hotova. Úseky budou realizovány v režimu projektu PPP. (PPP z anglického Public Private Partnership označuje spolupráci veřejného a soukromého sektoru při zajištění veřejné infrastruktury nebo veřejných služeb.)

V současné době probíhá opravné výběrové řízení na kvalifikovaného poradce pro výběr koncesionáře projektu, který celou stavbu zrealizuje a zajistí její následné provozování a údržbu. Koncesionář by měl být vybrán v roce 2018 a v následujícím roce by měla být zahájena výstavba. Konec stavebních prací je plánován na rok 2022.