Návod na beton

DEFINICE

 • Beton je materiál ze směsi cementu, hrubého a drobného kameniva a vody, s přísadami, příměsemi, s vlákny nebo bez nich, který získá své vlastnosti hydratací cementu.

BEZPEČNOST

 • Beton obsahuje pojivo na bázi cementu. Beton obsahuje nebezpečné látky - cementový (portlandský) slínek, odprašky z výroby portlandského slínku apod.
 • Beton může v čerstvém stavu způsobit vážné poškození očí, podráždění kůže, alergickou kožní reakci, podráždění dýchacích cest apod.
 • Při práci s čerstvým betonem vždy používejte ochranné prostředky: vodotěsné rukavice, ochranný oděv (pro celé tělo), vodotěsnou dostatečně vysokou obuv, ochranné brýle nebo obličejový štít.
 • PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Jsou-li nasazeny a je-li to možné, vyjměte kontaktní čočky. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
 • PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množství vody a mýdla. Při podráždění kůže nebo vyrážce vyhledejte lékařskou pomoc.
 • PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Necítí-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
 • Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte.
 • Bezpečnostní riziko pomine po zatvrdnutí betonu.
 • Podrobnější údaje naleznete v bezpečnostním listu každého výrobce betonu.

POUŽITÍ

 • Beton je možné použít jen k účelu, ke kterému je určen projektovou dokumentací nebo příslušnými technickými normami.
 • Beton je materiál, který získá požadované vlastnosti až po ztvrdnutí. Aby je skutečně získal, musí být čerstvý beton včas dopraven a uložen do konstrukce, zhutněn a ošetřován.
 • Doba pro dopravu a zpracování betonu je závislá na použitém druhu cementu (pevnostní třída a typ, viz dodací list), teplotě čerstvého betonu a teplotě okolního prostředí. Základní doba pro dopravu a zpracování se pohybuje od 30 do 90 minut. Pokud je zapotřebí doby delší, je nutné upozornit na to výrobce betonu a dohodnout s ním příslušná opatření (přísady, chlazení a podobně). Pokud nejsou k dispozici jiné informace, lze orientačně, počítat s dobou zpracovatelnosti dle tabulky: 
Beton je vyroben z cementu Teplota prostředí ºC Doba zpracovatelnosti v minutách Poznámka
CEM I, CEM II, CEM III třídy 32,5 +1 až +25 90

Platí v případech, pokud při průkazních a poloprovozních zkouškách nebyla prokázána delší doba pro přepravu a zpracování čerstvého betonu. Jedná se o doporučené hodnoty a jejich překročení není považováno za nesplnění smluvního parametru.

vyšší než +25 45
nižší než +1 45
CEM I, CEM II, CEM III třídy 42,5 a vyšší +1 až +25 60
vyšší než +25 30
nižší než +1 4
POZOR! TOTO PLATÍ I PRO BETONY KONZISTENCE S1 ČI C1-4 (ZAVLHLÉ)

 

 • O tom, zda lze beton ještě efektivně zpracovat, musí vždy rozhodnout odborník na provádění betonářských prací (odborná firma, stavební dozor apod.) přítomný na stavbě.
 • Obecně je zakázáno upravovat zpracovatelnost betonu dodatečným přidáním vody. Přidání vody může zcela znehodnotit konečné vlastnosti ztvrdlého betonu v konstrukci.
 • Pokud je voda do betonu přidávána, musí to být povoleno odborníkem (technologem výrobce betonu), zaznamenáno na dodacím listu a z takto upraveného betonu musí být odebrán vzorek pro kontrolu vlastností ztvrdlého betonu. Pokud tomu tak není, nese odpovědnost za vlastnosti betonu osoba, která pokyn k přidání vody vydala.
 • Při ukládání čerstvého betonu do konstrukce a při jeho ošetřování je nezbytné dodržet veškeré zásady a postupy podle ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí. Pro náročnější konstrukce je třeba zpracovat plán betonáže.
 • Nepřipouští se ukládka do jednoho místa a následné rozhánění betonu vibrátorem.
 • Při ukládání se musí zajistit, aby čerstvý beton nepadal z výšky větší než 1,5 m a aby nenarážel do výztuže a bednění (nebezpečí segregace směsi a vnášení dodatečného vzduchu).
 • Čerstvý beton se ukládá do konstrukčního prvku plynule bez přerušení a hutní se po vrstvách, a to postupně v celé šířce konstrukčního prvku.
 • Hutnění betonu je, s výjimkou samozhutnitelných betonů, vždy nutné. O způsobu a vhodnosti hutnění musí před zahájením betonáže rozhodnout odborník na provádění betonářských prací (odborná firma, stavební dozor apod.) přítomný na stavbě.
 • Obvyklé způsoby hutnění betonu jsou: hutnění ponornými a příložnými vibrátory, vibračními lištami, propichování, dusaní, válcování, apod.
 • Vždy je nutné uvážit volbu hutnění betonu s ohledem na budovanou konstrukci a druh použitého betonu.
 • Nejčastěji se hutnění provádí ponornými vibrátory tak, že se vibrátor rychle ponoří do uložené směsi s krátkým setrváním v dolní poloze a pomalu vytahuje, dokud neustane vytlačování zadrženého vzduchu, který má tendenci zachytávat se na anomáliích bednění (odřeniny, škrábance, zbytky betonu) a tvořit na povrchu dutiny a póry.
 • Pozor na převibrování, které může mít za následek segregaci čerstvého betonu.
 • Vpichy vibrátoru mají být od sebe ve vzdálenosti přibližně 15ti násobku průměru vibrátoru. U větších ploch se s vibrátorem postupuje šachovnicově.
 • Je nutné vyloučit kontakt vibrátoru s výztuží a bedněním.
 • Při ukládání další vrstvy čerstvého betonu mají být vpichy vibrátoru jen tak hluboké, aby lehce zasáhly do předchozí vrstvy a došlo k jejich spojení.
 • Ošetřování betonu uloženého v konstrukci je třeba zahájit ihned po jeho uložení do konstrukce, neprodleně po konečné úpravě jeho povrchu. V případě rozsáhlých betonáží i po konečné úpravě části povrchu konstrukce. Vhodné jsou pro tento účel například fólie.
 • Ošetřováním betonu v konstrukci je třeba zabránit odparu vody, jinak dojde k vytvoření trhlin.
 • Ošetřování skrápěním je vhodné použít až po částečném zatvrdnutí povrchu (zabrání se tím vymytí pojiva z povrchové vrstvy). Pro skrápění se použije voda o přibližně stejné teplotě jakou má povrch betonu. 

TECHNICKÉ NORMY

Zde jsou uvedeny pouze ty technické normy, které se vztahují k výrobě, přepravě, ukládání a ošetřování betonu nejčastěji. Uvedená označení se vztahují ke dni vydání tohoto textu.

 • ČSN P 73 2404 Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda - Doplňující informace
 • ČSN EN 206 + A1 Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda
 • ČSN EN 13 670 Provádění betonových konstrukcí
   

PRÁVNÍ DODATEK

Uvedené informace, zvláště rady pro přípravu, ukládání, zhutňování a ošetřování betonu, dále pak pro betonáž za chladného nebo horkého počasí, jsou obecné, založené na všeobecně dostupných znalostech z výroby betonu a provádění betonových konstrukcí. Vzhledem k rozdílným podmínkám při konkrétní výrobě, dopravě, zpracování, hutnění a ošetřování betonu pro konkrétní stavbu, vzhledem k rozdílným vnějším vlivům, k množství druhů betonu a jejich variant, nemusí být postup na základě uvedených informací, ani jiných psaných či ústních doporučení vždy zárukou uspokojivého pracovního výsledku. Veškerá doporučení Svazu Výrobců Betonu ČR a jeho členů, uvedené v tomto dokumentu, jsou nezávazná. Zhotovitel betonové konstrukce musí vždy vzít v úvahu konkrétní podmínky na stavbě a postupovat dle platných technických předpisů v místě použití betonu.

     Následující článek »