Pohledové betony na novém divadle v Plzni

Co do rozsahu použití technologie barevných betonů, je Nové divadlo Plzeň první stavbou svého druhu v tuzemsku: Je totiž zabaleno do celkem 3500 m2 desek z litého sytě červeného pohledového betonu Colorcrete®. Jeho dodavatelem se stala společnost TBG Plzeň Transportbeton, člen skupiny Českomoravský beton. Ta vyrobila a dodala také veškerý další transportbeton na monolitické konstrukce a podlahy, včetně „bublinkové“ jižní fasády divadelní budovy s hlavním vchodem, kterou autor projektu, architekt Vladimír Kružík z ateliéru HELIKA, nazývá jednou z největších soch posledních let.


 „Beton v sobě odráží otisk každé minuty, hodiny a dne, ale také aktuálního počasí nebo přítomných lidí, proto je tak různorodý a vždy originální, ale zároveň působí neuvěřitelně pevně a stabilně,“ popisuje důvod volby hlavního stavebního materiálu realizace Nového divadla Plzeň Akad.arch. Vladimír Kružík. Beton je materiál neomezených možností – může mít libovolný tvar i barvu, jak také potvrdila plzeňská realizace. Jediným omezením je tedy lidská představivost, což dává architektům nekonečný prostor pro originální ztvárnění navrhovaných objektů. 

Novostavba respektující potřeby umělců

Novostavba divadla vznikla uzavřením nedokončeného městského bloku nacházejícího se mezi ulicemi Pobřežní, Jízdecká, Palackého náměstí a Sady Pětatřicátníků. Územním plánem daný cíl urbanistického záměru plní dva vzájemně funkčně i stavebně propojené objekty - divadelní a provozní budova. Pětipatrová provozní budova je orientována rovnoběžně s Jízdeckou ulicí a tvoří jakousi bariéru chránící divadelní budovu před rušnou komunikací. Jde zde divadelní zázemí – kanceláře, šatny uměleckých souborů, šatny technického personálu. S divadelní budovou je provozní budova spojena můstky ve všech podlažích (2. – 5. patro), které slouží členům uměleckých souborů pro přístup ke scéně a zkušebnám a technickému personálu pro obsluhu divadelní techniky umístěné na lávkách nad jevištěm a hledištěm. Můstky jsou koncipovány rovněž jako únikové požární cesty a umožňují také přístup přímo do prostor hlavního foyeru.

 

Vlastní divadelní budova pojme dva divadelní sály – velký sál s hledištěm pro cca 500 diváků a menší studiovou scénu (tzv. black box) pro přibližně 150 - 200 diváků. V suterénu (1. podzemní podlaží) a mezaninu divadelní budovy je umístěné skladové zázemí obou scén, sklady rekvizit, technologické místnosti a prostory vymezené pro zázemí orchestru a sboru, 1. patro je určené pro zajištění zásobování objektu, zde se nachází krytý zásobovací dvůr. 2. patro pojme studiovou scénu, ve 3. patře je umístěno hlavní foyer divadla a hlavní divadelní sál, ve 4. patře provozy divadelního personálu (umělců, místnosti korepetic) a technického personálu a poslední, 5. podlaží, je vyhrazeno pro zkušebny souborů činohry, opery, muzikálu a baletu.

Betony z TBG Plzeň Transportbeton v konstrukci nového divadla

Celkem betonárna v Plzni vyrobila a dodala pro nové divadlo 16 600 m3 transportbetonu. Z toho 16000 m3 betonů bylo určeno na realizaci monolitických konstrukcí a podlah a 600 m3 činil barevný pohledový beton. Nosný systém budovy tvoří monolitická železobetonová prostorová konstrukce stěn, desek a sloupů. Objekt divadla se od ostatních budov výrazně odlišuje fasádou z červeného litého pohledového betonu, která činí celkem 3500 m2. Červenou fasádu doplňují prosklené plochy z matného černého leptaného skla (1600 m2) a titan-zinkové plochy.

Sytě červený beton COLORCRETE na fasádě

Atraktivní barevné pohledové betonové plochy jsou vytvořeny díky značce COLORCRETE®, jež zastřešuje moderní lehce zpracovatelné betony s obsahem barevných pigmentů vyráběné skupinou Českomoravský beton. „Při plánování realizace barevných betonů měl architekt naprosto přesnou představu o odstínu divadelní červené,“ vzpomíná Ing. Stanislav Smiřinský, vedoucí akreditované laboratoře BETOTECH v Berouně, a doplňuje: “Přinesl s sebou malý vzorek betonu, jemuž jsme se snažili maximálně přiblížit, což se také nakonec podařilo. Finální červená fasáda divadla je s původním návrhem téměř identická.” Pro fasádu budovy bylo dodáno společností TBG Plzeň Transportbeton celkem 600 m3 barevného betonu pevnostní třídy C 30/37. Plnění barvou ve výsledku činí 8 % objemu cementu, konkrétně bylo využito celkem 35 kg anorganického pigmentu na bázi červeného oxidu železa. Tyto anorganické pigmenty mají velmi dobré vlastnosti s ohledem na dlouhodobou stálost barevného odstínu. Jsou odolné i při dlouhodobém vystavení povětrnostním vlivům, UV záření i dalším negativně působícím faktorům.

 Tenké panely si vyžádaly drobnější kamenivo

Betonáže fasádních pohledových desek byly rozděleny na 238 jednotlivých částí, tzv. taktů. Každý takt přitom tvořila deska z červeného pohledového betonu s tloušťkou 150 mm a rozměry 5 m x 2,5 až 10 m. Dosažení vysoké pohledové kvality červeného betonu pozitivně ovlivnilo použití samozhutnitelných betonů, tedy betonů nevyžadujících hutnění během zpracování, schopných téci působením vlastní tíhy a vyplnit dokonale bednění a docílit dokonalého zhutnění i v místech hustého vyztužení. Právě kvůli vyztužení a nízké tloušťce fasádních panelů musel být upraven požadavek na maximální frakci z max. 22 mm na max. 16 mm. Při vylévání betonových ploch bylo využito silnostranné nosníkové bednění Vario a 2700 jádrově vrstvených a lepených kotev pro spínací tyče. Fasádní desky z barevného betonu jsou upevněny celkem 746 kusy fasádních kotev a 6750 kusy hřebíkových kotev proti sání a zvedání rohů jednotlivých dílů.

Technologie omezující napěnění betonu

Beton byl ukládán do konstrukce pomocí bádií, trychtýřovitých nádob o objemu 0,7 m3 zavěšených na rameni jeřábu. Na dolní část bádie navazoval trychlýřovitý „rukáv“ sahající až na dno bednění, což zabránilo lití betonu z výšky, způsobujícího mimo jiné napěnění a vznik pórů v konstrukci. Touto technologií, jež je jedním z výsledků úzké spolupráce všech zúčastněných subjektů, bylo dosaženo nízkého počtu a malé velikosti pórů, což vede k výsledné požadované pohledové ploše betonů. Denně bylo na stavbu dodáno od 2,5 do 8 m3 betonu. Objem minimální záměsi činil 1 m3. Míchací čas činil 90 – 120 sekund. S ohledem na krátkou vzdálenost stavby od betonárny nebylo nutné prodlužovat dobu tuhnutí betonu, činila přibližně 60 minut. S ohledem na nízké teploty při betonážích (-6 až 13,7°C) bylo nutné chránit uložený beton zaplachtováním z vnější strany.

 Navržená receptura betonu byla testována v laboratoři i na stavbě. V laboratoři bylo provedeno celkem 22 zkušebních záměsí, jež byla posuzována struktura a kvality povrchu. Poslední zkušební betonáže na stavbě proběhly realizací modelového fasádního panelu s reálnými rozměry zakotveného v konstrukci objektu. Na zkušebním panelu proběhly také testy penetračních nátěrů.

 Vysoká odolnost barevného betonu Colorcrete®

Složení dodávaného barevného betonu plně respektuje požadované stupně vlivu prostředí, které  stanovují, jakým podmínkám bude beton vystaven. Beton využitý na novostavbě plzeňského divadla (XC4, XD1, XF1), může být trvale vystaven srážkám s ohledem na riziko koroze vlivem karbonatace (XC4), odolá také vlivu chloridů rozptýlených ve vzduchu (XD1, koroze vlivem chloridů) i působení mrazu a rozmrazování při mírném nasycení vodou (XF1). Konzistence byla ověřena zkouškou sednutí - rozlitím kužele. Rozliv byl ověřován po každé druhé záměsi a pak z celého mixu. Receptura respektuje maximální povolený obsah chloridů v betonu na úrovni kategorie Cl 0,4.

 Největší sochařské dílo posledních let

Doslova uměleckým dílem je jižní fasáda divadelní budovy s hlavním vstupem pro diváky, provedená z betonu s čtyřicítkou nepravidelných otvorů, „bublin“, která představuje pomyslnou divadelní oponu. Ta se nad příchozího mírně naklání v negativním úhlu 11,2°, a tak jej opticky zve ke vstupu do prostor divadla. „Jde určitě o největší sochařské dílo poslední doby,“ říká s trochou nadsázky architekt Vladimír Kružík z ateliéru HELIKA a dodává: „Jako se dříve odlévaly sochy z bronzu, moderní umění nabízí sochy betonové.“ A má pravdu, tento originální výrazový prvek objektu totiž vznikl dle jeho požadavku jako jediný kus o rozměrech 21,8 m x 13,8 m x 0,6 m bez jediné pracovní spáry.

 

Celkem 100 m3 betonu bylo do nosníkového bednění Vario postupně nalito skrz 29 ks plnicích otvorů. Jednotlivé oválné bubliny v počtu 40 kusů byly v bednění vyvázány ze sololitu, hustá výztuž o váze 30 tun prochází mezi jednotlivými otvory. Příprava pro vylévání trvala přibližně 50 dní, samotné plnění pak zabralo 43 hodin a probíhalo nepřetržitě. Výraznou jižní fasádu opticky doplňuje plastika připomínající oblázek nebo vajíčko, odlitá rovněž z pohledového betonu, jež je těžištěm vnitřního atria mezi budovami. Tato plastika, stejně jako bublinková opona, krásně vyniknou na pozadí fasády z červeného betonu.

Plzeňské Nové divadlo je jednou z nejzajímavějších současných realizací, kde se mimo jiné uplatnil barevný beton Colorcrete®. Svým významem a náročnou technickou realizací jej lze přirovnat například ke stavbě betonových kopulí planetária a virtuária Techmania Science Center v areálu průmyslového závodu ŠKODA v Plzni. I pro tuto stavbu kopulí dodávala betony plzeňská betonárna společnosti TBG Plzeň Transportbeton. Další známou realizací firmy je dálniční tunel Valík na plzeňské dálnici D5.“ Zmiňuje Ing. Roman Pánek, zástupce společnosti TBG Plzeň Transportbeton, s.r.o.

Závěrem je nutné zdůraznit, že naplnění vize a vysoké kvality všech pohledových betonových ploch, včetně barevných, na stavbě nového plzeňského divadla bylo dosaženo díky úzké spolupráci všech zúčastněných stran při realizaci projektu – tedy zadavatele, architekta, dodavatele transportbetonu a realizační firmy.

Investorem stavby, která tvoří součást projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015, je Město Plzeň. Dodavatelem stavby je stavební společnost HOCHTIEF CZ a. s. Veškeré betony na stavbu nového divadla dodala společnost TBG Plzeň Transportbeton s.r.o., člen skupiny Českomoravský beton.Stavba byla zahájena 11. 5. 2012 (termín předání staveniště), zahájení zkušebního provozu začne o dva roky později, a to 1. 5. 2014. Otevření pro návštěvníky je plánováno na začátek září 2014.