Jak vyrábíme beton

V jednoduché animaci si můžete dozvědět o tom, co je to beton, z čeho a jak se vyrábí, jak se na stavbu dopravuje, ukládá a čím se následně ošetřuje.

 

Co je to vlastně beton?

Beton je stavební materiál vytvořený smícháním cementu, drobného a hrubého kameniva, vody a eventuálních příměsí a přísad, které zlepšují jeho vlastnosti.

Jaké je jeho složení – receptura?
Výroba betonu, smíchání jeho složek, vypadá na první pohled jednoduše. Aby však bylo dosaženo požadované kvality betonu, musí být přesně kalkulován poměr dávkování jeho jednotlivých složek, tzv. receptura. Jen tak lze docílit stanovené pevnosti betonu, obsahu vzduchu v betonu, jeho odolnosti proti průsaku vody, proti mrazu a různým chemickým látkám. Každá receptura přitom musí být ověřena a experimentálně v laboratoři a za provozu na betonárně.

Jak se betonová směs míchá?
Jednotlivé frakce kameniva (písek, štěrkopísek, štěrk), cement a příměsi jsou naváženy do míchacího jádra. Současně je do míchacího jádra nadávkována voda a přísady. Poté, co je záměs po stanoveném čase v míchacím jádře dostatečně promíchána, se míchací jádro otevře a čerstvý beton padá do autodomíchávače.

Jak se beton dopravuje na stavbu? 
Doprava betonu na staveniště podléhá přesným pravidlům. Při tvorbě receptur se přihlíží k dopravní vzdálenosti a celkové délce dopravy. Obecně platným pravidlem je, že doba mezi počátkem míchacího procesu na betonárně a uložením betonu na stavbě by neměla přesáhnout 60 min. V opačném případě dochází k podstatnému zhoršení kvality betonu. Tato doba je závislá na druhu použitého cementu a lze ji prodlužovat přidáním přísad.

Jak probíhá ukládání betonu?
Beton je na staveništi ukládán do připraveného bednění buď přímo z autodomíchávače nebo je v případě ztíženého přístupu čerpán pomocí autočerpadla. V bednění se beton musí důkladně zhutnit a pak nechat zatvrdnout.

Jak se ošetřuje betonu?
V prvních dnech se beton musí chránit před povětrnostními a jinými vlivy, především před nadměrným oteplením a ochlazením, před mrazem, vysušením, otřesy atd. K ochraně betonu používáme různé fólie a izolační materiály a chemické nátěry.

V čem je krása finálního povrchu betonu?
Beton je fascinujícím stavebním materiálem – poetickým a nanejvýš praktickým současně. Nikdo zpravidla nezpochybňuje technické kvality betonu, ale estetická hodnota betonu ještě stále nedošla svého ocenění. Beton se může proměnit v cokoli, co chcete, stačí jen dát prostor své představivosti. 

Související sekce